Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) ως ισχύει, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2022 Δήμου Αμυνταίου.

 

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απόφασης πενταμελούς επιτροπής αδέσποτων ζώων Δ Α για την τοποθέτηση ειδικών δοχείων παροχής τροφής και νερού αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  2. Έγκριση του 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020» προϋπολογισμού μελέτης 662,95 €.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού» προϋπολογισμού μελέτης 697,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
  4. Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο «Αμύνταιο, Η Γη του Ξινόμαυρου» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ξινόμαυρου, από τον Δήμο Αμυνταίου.
  5. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ Κ.Ε.Π.».

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,