Συνεδριάζει Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου  2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την   Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου   2023 και ώρα  17: 00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Αντικατάσταση μελών ΔΣ Σχολικών Επιτροπών της Α/θμίας και Β/βαθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

 1. Ορισμός Δ.Σ ως Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

 1. Έγκριση του εκπονηθέντος σχεδίου δράσης για την Κυκλική Οικονομία ( ΣΔΚΟ) του Δήμου Εορδαίας και όλων των παραδοτέων του Δήμου Εορδαίας & του εκπονηθέντος σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ) και όλων των παραδοτέων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 408 Σχεδίου Πόλεως .

Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργων.

Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργων .

Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόαλος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση ΟΠΔ – στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Εορδαίας για το έτος 2023

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

 1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ ( 83/2022 ΑΔΣ    ΚΕΔΕ)

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

 1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Δήμου Εορδαίας  έτους 2023

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθ. 9527/27-4-2022 για την Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση της σύμβασης με αριθμ. 10184/5-5-2022 για την < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ¨ΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής των υποθέσεων που αναφέρονται στις υπ’ αριθ. 24 & 25/2023 ΑΟΕ.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Αποδοχή και μεταφορά ποσών από την Τράπεζα ALFA BANK και μεταφορά αυτού στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης RF στην Πειραιώς

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου μας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Διαγραφή οφειλής που αφορά πρόστιμο αυθαιρέτου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Υλοτομία Αναρράχης έτους

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Μείωση μισθώματος από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

TAGGED: Πτολεμαΐδα,