ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΙΟΥ 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Μαΐου, 2011

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αετού στις 16 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, η αποκέντρωση στη πράξη, για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. Κατάρτιση –έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών.
  2. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης της Παραβατικότητας (άρθρο 84 του Ν. 3463/06 &άρθρο 16 του Ν. 2713/99)
  3. Συγκρότηση δημοτικού γραφείου ενημέρωσης για την απασχόληση.
  4. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού.
  5. Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για την με αριθμό 21/2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  6. ΄Εγκριση του δημοτικού συμβουλίου για την με αριθμό 22/2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με την ψήφιση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της.
  7. ΄Εγκριση του δημοτικού συμβουλίου για την με αριθμό 23/2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με την ψήφιση του Κανονισμού Προμηθειών.
  8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης περιοχής Κανάλι ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου», με προϋπολογισμό 14.113,14 €, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ’10.
  9. Ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης μελέτης Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Λιμνών Βεγορίτιδας-Πετρών.

10.  Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης έργου (Σωτήρας) και Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2011.

11.  Αποδοχή χρηματοδότησης για την δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αμυνταίου-Σωτήρα-νέου κόμβου» με προϋπολογισμό 132.000,00 € και Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.

12.  Διακοπή εργασιών και Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου ΤΔ Πεδινού», με προϋπολογισμό 12.138,00 €.

13.  Διακοπή εργασιών και Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση – βελτίωση Γυμνασίου Αετού», με προϋπολογισμό 250.000,00 €.

14.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 360.000,00 €.

15.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 360.000,00 €.

16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Συντήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων Πολιτιστικού Κέντρου ΤΔ Λεβαίας», με προϋπολογισμό 50.000,00 €.

17.  Εξέταση ένστασης της εταιρίας «ΓΕΩΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γεωργιάδης Σάββας-Παπαδοπούλου Δέσποινα Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (Β΄ φάση) στα α) του 1ου ΑΠΕ όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο και β) της παράλειψης σύνταξης του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για την συμβατικοποίηση ορισμένων απαραίτητων εργασιών για το έργο.

18.  Εξέταση ένστασης της κας Μαρίας Παπαλαζαρίδου αναδόχου του έργου «Βελτίωση-αποκατάσταση δρόμων ΤΔ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου στα α) της με αριθ. πρωτ. 3115/22.3.2011 πράξης του Δημάρχου Αμυνταίου και β) κάθε συναφούς με την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη ρητής ή σιωπηρής προγενέστερης ή μεταγενέστερης αυτής.

19.  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.

20.  Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 66/10 απόφασης δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Φιλώτα περί «Αλλαγής διάθεσης πίστωσης τοκοχρεωλυτικού δανείου που ελήφθη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων για χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο : «Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Οικισμού Βεγόρων Διανομής 1992»

21.  Αποδοχή ποσού 251.481,41€ από ΚΑΠ για Επενδύσεις-΄Εργα και λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 25Ν.1828/89και άρθρο 27Ν3756/09) και κατανομή δαπανών με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου.

22.  Επιχορήγηση στην σχολική επιτροπή Αετού για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

23.  Επιχορήγηση στην σχολική επιτροπή Φιλώτα για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

24.  Κατανομή ποσού 87.110,06€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Β΄ κατανομή έτους 2011.

25.  ΄Εγκριση εκτέλεσης της Εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία των τουριστικών υποδομών της Τοπικής κοινότητας Νυμφαίου», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

26.  ΄Εγκριση αιτήματος παράτασης άδειας ίδρυσης σταυλικών Εγκαταστάσεων.

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Πώληση Αλόγων Περιπάτου» στην ΤΚ Νυμφαίου.

28.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Υλοτομία των συστάδων 7γ, 9γ και 9δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου»

29.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «εκμίσθωση Εμπορικού καταστήματος Νο 3 της Κεντρικής Αγοράς της Τ.Κ. Νυμφαίου»

30.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ξύλευση για τις ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τ.Κ. Αετού .

31.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών : ( διαγραφή παρανόμως επιβληθέντων προστίμων ) στην Τ.Κ. Φαραγγίου.

32.  Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..