Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Δεκεμβρίου, 2023

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και την αριθ. πρωτ. 19324/28-11-2023 αίτηση έντεκα (11) Δημοτικών Συμβούλων για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, που θα πραγματοποιηθεί την 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με  θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Συζήτηση επί της απόφασης με αριθ. 55/2023 του διοικητικού συμβουλίου της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ., παροχή οδηγιών αναφορικά με τις ενέργειές του για το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο και τις γενικές κατευθύνσεις για τη λειτουργία του Δ.Σ. έως τη λήξη της θητείας του.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

TAGGED: Αμύνταιο,