Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 25 Ιουλίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Ιουλίου, 2023

Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Παράταση υλοτομίας των συστάδων 2β1 και 3β δάσους Πολυποτάμου»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

2. «Ανάθεση για υλοτομία τωνσυστάδων 4β, 6β, 6γ και 8γ δασοκτήματος Αλώνων”»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Αλώνων σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας  6θ δάσους Ακρίτα»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών συστάδας 5γ δασοκτήματος Άνω Κλεινών σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

6. «Έγκριση πρακτικού τ 1ης Συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας (της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021)»

Εισηγητής ο κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

7. «Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2022».

Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8. «Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτριαη κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ¨Υπηρεσίες έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την κοπή δέντρων στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11. «Έγκριση της με αριθμό 44/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ΣΤ’ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

12. «Έγκριση της με αριθμό 45/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με Απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

13. «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2023»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 488/35496/25-04-2023Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και συγκεκριμένα την παρ. ΒΣύγκληση δημοτικού συμβουλίου «Με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, θεσπίζεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει: δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του δήμου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.  Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ως εκ τούτου παρακαλούνταιοι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με φυσική παρουσία, όπως μας ενημερώσουν τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στα τηλέφωνα: 6985771215 – Χάτζιος Μιχαήλ, 2385351020 – Φίλιου Φανή και 2385351039 – Πολυδωρόπουλος Ηλίας.  Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios

Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

TAGGED: Φλώρινα,