Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου στις 14 Οκτωβρίου 2020 δείτε τα θέματα

Κεκλεισμένων των θυρών η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου,
την 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας
διάταξης τα εξής:

1. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
2. Έγκριση σχεδίου Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας. –
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
3. Συμπλήρωση της αριθ. 71/2020 απόφασης του ΔΣ κατόπιν του αριθ. 5/2020
πρακτικού του μεταβατικού υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν.
Φλώρινας σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
4. Αποδοχή απόφασης ένταξης μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο
ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού
30.000,00€ και χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. – Αντιδήμαρχος
Μπερμπερίδης Π.

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την κυκλική
οικονομία στον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 50.000,00 € και
χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. – Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
6. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους Δήμου
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 260.000,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. –
Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2020. –
Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

8. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο «Αισθητική ανάπλαση και
αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου οικισμού Κέλλης Δήμου Αμυνταίου», που
υποβλήθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις
ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο Αμυνταίου
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Αμυνταίου
3. Προέδρους Κοινοτήτων
Αγ. Παντελεήμονα, Βεγόρας, Νυμφαίου

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

9. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο
«Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
10. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου, πλησίον των
κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
11. Τροποποίηση της αριθ. 114/2020 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου σχετικά με τη
σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης
Χ.

12. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αμυνταίου οικ. έτους 2019. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
13. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αμυνταίου οικ. έτους 2019. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του
Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Μπάντης Ι.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.
Αγίου Παντελεήμονα. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
16. Ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη Γραμματίου Συστάσεως Χρηματικής
Παρακαταθήκης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του
προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020. – Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού
σύμφωνα με την αριθ. 246/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. –
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
19. Έγκριση της αριθ.4/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση άδειας
κατασκευής μνημείου στην Κοινότητα Βεγόρας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Μπάντης Ι.

20. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο
Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. 226/2020 απόφαση
Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με την αριθ. 227/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. –
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση