Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στις 22 Ιουνίου 2020 τα θέματα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Δήμου Αμυνταίου του Αλκιβιάδη
Στεφανή υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
2. Τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Αμυνταίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

3. Τροποποίηση της με αριθμό 404/2020 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου που αφορά την «Σύσταση Πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής
Δήμου Αμυνταίου».
4. Τροποποίηση της με αριθμό 405/2020 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου που αφορά την «Σύσταση Δευτεροβάθμιας σχολικής
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου».

5. Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της ΔΗΚΕΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πέτρος Μπερμπερίδης
6. Τροποποίηση ενταγμένων Δράσεων στο ΕΑΠ Δ΄.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πέτρος Μπερμπερίδης

7. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην θέση “Μπάρτε”,
Τ.Κ. Κέλλης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πέτρος Μπερμπερίδης
8. Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο:
«Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου του
Δήμου Αμυνταίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πέτρος Μπερμπερίδης

9. Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού
δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού – Αντιγόνου», προϋπολογισμού 24.800€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πέτρος Μπερμπερίδης
10. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου της μελέτης και καθορισμός τρόπου
δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων
Δημοτικών οδών» προϋπολογισμού 74.400,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κιοσές

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «ΔιανοίξειςΔιαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών & Κοινοχρήστων
χώρων ΔΕ Φιλώτα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κιοσές
12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο
«Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κιοσές

13. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο
«Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις Δημοτικών
Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κιοσές
14. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο
«Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κιοσές

15. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου για τη δημιουργία σταβλικής
εγκατάστασης στην Τ.Κ. Βεγόρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής
εγκατάστασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 6γ του
δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της συστάδας
3γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του
καταστήματος Ν. 3 στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ στο Αμύνταιο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
20. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μείωση των τελών λαϊκής αγοράς, στα
πλαίσια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

21. Παραχώρηση χρήσης του Μουσείου Χρυσικών της κοινότητας Νυμφαίου
και του Κέντρου Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας της κοινότητας Αναργύρων
στην ΜΚΟ ¨Αρκτούρος¨.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
22. Έγκριση της με αριθμό 09/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Λήψη απόφασης
περί «Έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κεντρικών Οδών Τ.Κ. Δήμου
Αμυνταίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

23. Έγκριση της με αριθ. 10/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Συζήτηση και
λήψη απόφασης επί της αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου
Λεχόβου Δ. Αμυνταίου.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
24. Έγκριση της με αριθμό 06/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Έγκριση ή μη
αίτησης περί συντήρησης τοιχείου αντιστήριξης του κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

25. Έγκριση της με αριθμό 11/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Έγκριση ή μη
αίτησης περί διαμόρφωσης πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πιλοτική εφαρμογή αμιγών πεζοδρομήσεων
στην Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση ΕΠΖ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

27. Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
28. Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά περί τοποθέτησης πινακίδας και κάδου
απορριμμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

29. Έγκριση της με αριθμό 07/2020 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά «Κλείσιμο
οδών κατά τους θερινούς μήνες» στην Κοινότητα Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
30. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου Δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

31. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης
32. Παραχώρηση χώρου στον Σύλλογο Γυναικών Ξινού Νερού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

33. Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής στον σύλλογο Φίλων Μαρτυρικών
χωριών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιορδάνης Μπάντης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση