Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Ιουνίου, 2019

 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. ΄Εγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων σύναψης σύμβασης παροχής δανείου με τραπεζικό ίδρυμα για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της ΔΕΤΕΠΑ στην εκτέλεση της πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτο

μία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ), κατακύρωση και ανάθεση.
2. ΄Εγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 της της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3. ΄Εγκριση της κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

4. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).
5. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Έγκριση σύστασης δουλείας αγροτικής έκτασης για την εκτέλεση του υποέργου 2 με τίτλο “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα” της προς ένταξη πράξης με τίτλο “Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου”

6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου”, ΚΑΕ 25.7412.048, προϋπολογισμού 24.509,30 €, χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ.
7. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου ΄΄ Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης ΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16 .
8. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16.
9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ».
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

11. ΄Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου»
12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας Ρακοπούλου Ελένης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10424/07-06-2019 αίτηση του Ιατρίδη Γεώργιο για υπεκμίσθωση του καταστήματος Νο 2 της Τ.Κ. Νυμφαίου στον Νούλη Δημήτριο.
15. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
16. ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 3β του Δασοκτήματος Ασπρογείων.
17. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Λεχόβου.

18. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Φιλώτα για την αναβίωση του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ.
19. Έγκριση παραχώρησης δημοτικής αίθουσας.
20. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
21. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

22. Ενίσχυση άπορης οικογένειας στην ΤΚ Ξινού Νερού.
23. Συνδιοργάνωση Δήμου Αμυνταίου με την ΔΗΚΕΑ για την γιορτή φύσης στην ΤΚ Ξινού Νερού.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου,