Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Βασίλειο Γιαννάκη Δήμαρχο Φλώρινας
2. Νικόλαο Μουρατίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Κωνσταντίνο Σακουλέβα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Βασίλειο Χατζητιμοθέου Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Παναγιώτη Νώτα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Σοφία Φουδούλη Τζώτζη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Νικόλαο Γρηγοριάδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
8. Βασίλειο Νίκλη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
9.Λάζαρο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10. Δημήτριο Ηλιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11. Δημήτριο Θεοφανίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12. Ηλία Μούλελη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13. Νικόλαο Δούμτση Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14. Κωνσταντίνο Βασιλείου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15. Στέφανο Μπίρο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16. Παναγιώτη Τσακμάκη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17. Γεώργιο Σταύρου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
18. Ευάγγελο Μητσκόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19. Παντελή Γεωργιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Γεώργιο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21. Χαρούλα Βοζινίδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
22. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23.Νικόλαο Καρυπίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24.Αλέξανδρο Ακριτίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25. Χρήστο Μπαρδάκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26. Γεώργιο Παπαγρηγορίου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27. Θεόφιλο Σεχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28. Μιχαήλ Τσιώκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29. Τραϊανό Ρασάικο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30.Νικόλαο Ιωακειμίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
31. Νικόλαο Αλεξιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32. Δημήτριο Φαρμακιώτη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
33. Θεόδωρο Τορλαχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτικήσυνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας

που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.[δια ζώσης χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)

και μέσω τηλεδιάσκεψης όσων δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης] σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Συμμετοχή του Δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία ¨ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ¨ και ορισμός εκπροσώπων»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2. «Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Λήψη απόφασης για την σύμφωνη ή μη γνώμη περί δημοπράτησης ακινήτων που βρίσκονται στην Δημοτική Αγορά και είναι τα με αριθ. 14, 43, 48, 49 και 61 καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

4. «Λήψη απόφασης για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 13/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

5. «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας έτους 2021»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

6. «Έγκριση ενδεικτικού προγραμματισμού εθελοντικών δράσεων από το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2022»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:κ.κ. συνάδελφοι,σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και συγκεκριμένα την παρ. Α περ. 3 «Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα: – με φυσική παρουσία παρευρίσκονται περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού), – μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.  Στο πλαίσιο αυτό και κατά την προσέλευσή σας για συμμετοχή στη συνεδρίαση, θα πρέπει να επιδείξετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου.

Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που σας έχουν αποσταλεί καθώς και ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο:https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios.  Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ήτοι ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης η προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης.

Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Βουλευτή ΝΔ,

κ. Ιωάννη Αντωνιάδη

2)Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,                                                                                          ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση