Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Μαρτίου, 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 20 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. 1. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, του άξονα προτεραιότητας

8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ», της κατηγορίας

θεματικής προτεραιότητας 46 «Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)» με

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Έργο προτεραιότητας: «Αποκατάσταση Ποταμού Σουλού»

µε τα παρακάτω υποέργα :

 1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Φιλώτα
 2. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Λεβαίας
 3. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βεγόρας
 4. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Πελαργού
 5. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Αντιγονείας
 6. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Μανιακίου
 7. Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα
 8. Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα

 

 1. 2. ΄Εγκριση της με αριθμό 05/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση αιτήματος του Σωματείου ΤΑΞΙ Αμυνταίου «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για παραχώρηση χώρου στάθμευσης 2 θέσεων ΤΑΞΙ δίπλα από το ΚΤΕΛ Αμυνταίου (οδός Χ΄κων/νου-Παύλου Μελά γωνία)
 2. 3. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 3. 4. Απ΄  ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013» για τη Δ.Ε. Φιλώτα , προϋπολογισμού 69.743,00€.
 4. 5. Κατανομή ποσού για την κάλυψη των  λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 5. 6. Κατανομή ποσού για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 6. 7. ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
 7. 8. ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.

9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€.

10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού» προϋπολογισμού 375.000,00€.

11.  Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης τμήματος Δημοτικής έκτασης στο ύψωμα Ανήλια της Τ.Κ. Φανού με σκοπό την εκμίσθωση της στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE A.E.

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης-Αποχέτευσης ΤΚ Βαρικού»

13. ΄Εγκριση της με αριθμό 02/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

14. Εξέταση ένστασης αναδόχου κατά ειδικής Διαταγής στο έργο «Εσωτερικό Δίκτυο ΄Υδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€

15. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις κρασπεδώσεων και πλακοστρώσεων πεζοδρομίων Τ.Κ. Φιλώτα» προϋπολογισμού 25.101,19€

16. Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Αετού» .

17. Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών Διαμερισμάτων δήμου Αετού».

18. Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων δρόμων στο ΤΔ Λιμνοχωρίου»

19. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αετού» .

20. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση-Αποκατάσταση δρόμων Συνοικισμού Ανάληψης Αμυνταίου»

21. ΄Εγκριση μελέτης έργου «Αντικατάσταση  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρικού»

22. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου.

23. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.

24. ΄Εγκριση της με αριθμό 05/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού, δημιουργία και ενίσχυση κωδικών».

25. ΄Εγκριση της με αριθμό 84/2012 απόφασης της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την τροποποίηση διάταξης του κανονισμού είσπραξης και διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

26. Αποδοχή  των 41.913,57€  από απόδοση ποσού που αποτελεί το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της Ε΄ δόσης σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.3756/2009 και κατανομή.

27. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο.

28. Απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμηθειών για τον εορτασμό Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

29. Απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμηθειών.

30. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λιάσης Ιωάννης

TAGGED: Αμύνταιο, ΕΣΠΑ,