Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου στις 06 Ιουνίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Ιουνίου, 2012

 amyntaio-ds-1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 06 Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  2. 2. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, της κατηγορίας πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων κωδ. 08.75.07.00».
  3. 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης διοικητικών αποβολών από δημοτικές εκτάσεις στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.
  4. 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Αμυνταίου.
  5. 5. Καθορισμός ημερομηνίας εμποροπανήγυρης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2012.
  6. 6. ΄Εγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας εμποροπανήγυρης έτους 2011 τρόπος είσπραξης και σύσταση επιτροπής ελέγχου.
  7. 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, άδειες στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων σε οδούς στην Δ.Κ. Αμυνταίου.
  8. 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση εμπορικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
  9. 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Υλοτομία των συστάδων 2α και 7β του δαασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.

10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ιστών Φωτισμού Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα, Κέλλης και Ξινού Νερού», προϋπολογισμού 44.280,00€

11. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο ΄Υδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου».

12. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση –Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση Γυμνασίου Δήμου Αετού».

13. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ στην Παναγιώτα Αλεξοπούλου εντός της ΦΑΓΕ Α.Ε.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ