Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 28 Μαΐου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Μαΐου, 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1

«Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 281,16 €, επιστροφή από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

2

«Σχετικά με έγκριση έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου χρήσης 2011  Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

3

«Σχετικά με έγκριση έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου χρήσης 2012  Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

4

«Σχετικά με αποδοχή επιχορήγησης επιπλέον ποσού 2.397,00 € για αποζημίωση υπαλλήλων του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ), τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2012»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

5

«Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

6

«Σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές  ανάγκες».

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

7

«Σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων, για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 2012 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

8

«Σχετικά με μισθώσεις καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς και Αστικών Ακινήτων Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

9

«Σχετικά με έγκριση παραλαβής του παραδοτέου της φάσης β΄: «Ολοκλήρωση, Υποστήριξη  λειτουργίας» του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Φλώρινας για την εφαρμογή του Προγράμματος  “Καλλικράτης”»

Εισηγητής κος Δ. Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

10

«Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας»

Εισηγητής κος Δ. Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

11

«Σχετικά με τον ορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012»

Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης –Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.

12

«Σχετικά με τη συλλογή καυσοξύλων από ξερά και κατακείμενα δασικά δένδρα που βρίσκονται στα Δημοτικά Δάση του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.

13

«Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 104/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην επιβολή τέλους καυσοξύλευσης δικαιούχων ατομικών αναγκών για την περίοδο 2012 – 2013»

Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.

14

«Σχετικά με εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3α και 4δ του Δημοτικού δάσους Άνω Κλεινών».

Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.

15

«Σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού για

την τροφοδοσία του καταρράκτη της πλατείας Πολυποτάμου Δημοτικής Ενότητας Περάσματος»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

16

«Σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή στεγάστρων αναψυχής – κιόσκι Τ.Δ. Αρμενοχωρίου»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

17

«Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του έργου ¨Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας¨»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

18

«Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Ενεργειακή Μελέτη Εφαρμογής του έργου ¨Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας¨»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

19

«Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης: Αποκατάσταση – ανάδειξη μεταβυζαντινού ¨κουλέ¨ (Β΄ φάση)»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

20

«Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης: Αποκατάσταση – ανάδειξη μεταβυζαντινού ¨λουτρού¨ (Β΄ φάση)»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

21

«Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης: Αποκατάσταση – ανάδειξη μεταβυζαντινού ¨μιναρέ¨ (Β΄ φάση)»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

22

«Σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση Οδών Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

23

«Σχετικά με έγκριση 2ου ΑΠΕ –Τακτοποιητικού ¨Διαμόρφωση σύζευξης οδών Π. Μελά – Ι. Άρτη – Σιδηρ. Σταθμού¨».

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

24

«Σχετικά με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας και της Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής 2ου Διεθνή ποδηλατικού αγώνα»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

25

«Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας  στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 244/29-3-12 Ανοιχτή Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης προς τους Καλλικρατικούς Δήμους»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

26

«Σχετικά με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α’/θμιας Εκπ/σης της Δ/νσης Ν. Φλώρινας  εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

27

«Σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: “Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια κτήρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξοικονομώ ΙΙ”»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

28

«Σχετικά με τις αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΑ 2012»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

29

«Σχετικά με τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

30

«Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007 – 2013»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

31

«Σχετικά με συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 29 Μαΐου 2012»

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

32

«Σχετικά με συνδιοργάνωση ημερίδας του Δήμου Φλώρινας με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με θέμα ¨Κριτικός γραμματισμός και νέα προγράμματα σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολεί層

Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

33

«Σχετικά με επιχορήγηση σχολικής επιτροπής ποσού 1.000,00 ευρώ για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

34

«Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 57/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.».

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

35

«Σχετικά με ορισμό εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΦΛΩ»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

36

«Σχετικά με την επιλογή κοινωνικού φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.