Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

florina-ds-29Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 06 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. :

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 8/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Δ΄ Τριμήνου 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 414/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 5312/16.01.2017 (ΦΕΚ 121/24-01-2017 τεύχος Β’) ¨παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών¨ έως την 31-03-2017»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
3. «Ορισμός εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων (των Ν. 445 και 446/25-01-1937) Δήμου Φλώρινας ως προς το άρθρο 81 του Ν. 3463/2006 (άρθρο 37 περίπτ. α Ν. 4442/16)
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του πρώην Κοινοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Φλαμπούρου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού, μεταφορά χρηματικού ποσού σε αυτόν και αλλαγή χρηματικού υπολοίπου από λογαριασμό ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ σε ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9. «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Σχετικά με την ψήφιση δαπανών εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Έγκριση ψηφίσματος για έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φλώρινας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες θέρμανσης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 272/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Καθορισμός χώρου για την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στις 15/02/2017».
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση