Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Απριλίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Απριλίου, 2023

Τακτική «δια ζώσης»συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της με αριθμό 29/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
2. «Αίτημα αναπροσαρμογής τιμής γαλακτοκομικών προϊόντων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
3. «Διάθεση δασικών προϊόντων σε ΔΑΣΕ λόγω έκτακτης κάρπωσης στο περιαστικό δάσος “Ύψωμα 1033”»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. κλάδου Υ.Ε. Καθαριστριών-στών σχολικών μονάδων»
Εισηγήτρια κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5. «Έγκριση σχετικής Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την παραλαβή και έγκριση του τελικού παραδοτέου ¨Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία¨ Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής ο κος Ευάγγελος Μητσκόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
6. «Τροποποίηση της με αριθμό 36/2021 ΑΔΣ ως προς το συμβατικό χρόνο του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016 (ΣΒΑΚ)»
Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Πολιτικού Μηχανικού Δήμου Φλώρινας – Υπεύθυνη ΣΒΑΚ
7. «Γνωμοδότηση σε θέματα μόνιμων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την δέσμευση τριών (3) θέσεων στάθμευσης στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού στην πόλη της Φλώρινας» (σχετ. η με αριθμό 19/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση ή μη παραχώρησης έκτασης επιφανείας περίπου 26,5 στρ. που αποτελεί τμήμα του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470630906032 συνολικής επιφανείας περίπου 162 στρ. του αγροκτήματος Παπαγιάννη του Δήμου Φλώρινας, από το Δήμο Φλώρινας στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την ανάπτυξη της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) δυναμικότητας 10.000 ατόμων, αρχικά» (σχετ. η με αριθμό 25/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
9. «Περί αποδοχής θέσεων εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού στην πόλη της Φλώρινας και στις Κοινότητες Μελίτης, Αμμοχωρίου, και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η με αριθμό 26/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με ¨Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε οδούς της πόλης της Φλώρινας¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 21/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)
Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
11. «Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με «Έγκριση της με αριθμό 9/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 51/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)
Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
12. «Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με «Έγκριση της με αριθμό 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, για το 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 52/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας).
Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
13. «Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους δικαιούχους της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019 – 2020 (διαφορά πληρωμής από την πρώτη απόδοση – Σχετικά ΧΕΠ Β΄ 1596/27-12-2021 και ΧΕΠ Β΄ 789/22-07-2022) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του Νόμου 4735/2020 η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 97 του Νόμου 4483/2017»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό, λειτουργική αναβάθμιση, επικαιροποίηση, διαμόρφωση και μετάπτωση της διαδικτυακής πύλης Δήμου Φλώρινας¨ που αφορά αίτημα χρονικής παράτασης της εταιρείας MY COMPANY PROJECTS – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,