Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας στις 21 Νοεμβρίου 2019

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 21 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ ΑΕ – Πρόταση μελών προς εκλογή στο νέο ΔΣ.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

2. Άνοιγμα Λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Δ/ντης Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης

3. Τροποποίηση της 234/2019 ΑΔΣ
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

4. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην ΤΚ Περδίκκα, της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΕ
Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΑΕ Δημήτρης Τσεχελίδης.

5. Αποδοχή των πράξεων ένταξης στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »:
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

6. Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος της Σ Μεντεκίδη ΑΕ για παραχώρηση κατά χρήση εκτάσεως του Δημοσίου για ανόρυξη βιοτεχνικής γεώτρησης στην κτηματική περιοχή Καρυοχωρίου .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

7. Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος του μηχανικού Ευθυμίου Παλούκη για την οριοθέτηση ρεμάτων στην
περιοχή της Κοινότητας Βλάστη
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
8. Κοπή Δένδρων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
10. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
11. Επικαιροποίηση της 234/2017 ΑΔΣ σχετικά με την ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
12. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ τριμήνου πρ/σμού οικ. Έτους 2019.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

13. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

14. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και έγκριση καταβολής αποζημίωσης μελών ΔΣ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

15. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ
Εισηγητής Η Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΕ Άννα Καίδου

16. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ -Μεταβολές σχολικών μονάδων – αλλαγή τρόπου κατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων.
Εισηγητής : Ο πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

17. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης
Εισηγητής : Ο πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης.

18. Έγκριση απόφασης Κοινότητας Εμπορίου
Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση