Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

1. «Επιστροφή λόγω υπερβάλλοντος ποσού επιχορήγησης»
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Νομιμοποίηση των κινήσεων του Ενιαίου Λογαριασμού και των Λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Φλώρινας από αιρετούς της νέας δημοτικής αρχής για το υπόλοιπο έτους 2019»
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας από αιρετούς της νέας δημοτικής αρχής για το υπόλοιπο έτους 2019»
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης κινητών-ακινήτων, από αιρετούς της νέας δημοτικής αρχής για το υπόλοιπο έτους 2019»
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας από αιρετούς της νέας δημοτικής αρχής για το υπόλοιπο έτους 2019 »
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τους ελέγχους των στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κλπ που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του ν. 2065/92 για το υπόλοιπο έτους 2019 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσας»
Εισηγητής κος Κων/νος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

9. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 403/2018 (ΑΔΑ:Ω5ΦΩΩΗΙ-ΝΛ8) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας – Αντικατάσταση / ορισμός μελών της επιτροπής διαχείρισης εσόδων από τη διάθεση κεριών του κοιμητηριακού μη ενοριακού Ι.Ν. “Αναστάσεως Του Κυρίου”»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

11. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 402/2018 (ΑΔΑ:6ΗΔΞΩΗΙ-2ΞΠ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας – Αντικατάσταση / ορισμός μελών της επιτροπής «Κοσμητεία του κοιμητηριακού μη ενοριακού Ι.Ν. “Αναστάσεως Του Κυρίου”»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

12. «Ορισμός μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

13. «Την έγκριση της υπ. αριθμ. 70 /2019 απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Ε΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

14. «Ορισμός και διάρκεια θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Ορισμός και διάρκεια θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση