Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Νοεμβρίου, 2014

amyntaio-djmos-logo-3Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. ΄Εγκριση της με αριθμό 52 /2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2. Έγκριση της με αριθμό 53/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την “Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.”
3. ΄Ενταξη έργων και δράσεων για χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΕΑΠ).
4. Τροποποίηση της με αριθμό 334/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Προγραμματισμό πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ»
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να κάνουμε την πόλη του Αμυνταίου μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οινικών Πόλεων και αποδοχή του καταστατικού του Δικτύου.
6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση θέσης θερμικού σταθμού Τ.Κ. Λεχόβου»
7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΜΠΕ για την ανάπλαση καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως μύλο Χ” Κων/νου»
8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση θέσης θερμικού σταθμού Τ.Κ. Ξινού Νερού»
9. Έγκριση τροποποίησης τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αποκατάσταση ποταμού Σουλού»
10. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης για αποζημίωση έκτασης της κ. Καρυπίδου Μαρίας
11. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης ακινήτων προς αγορά, για την επέκταση των νέων νεκροταφείων.
12. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη των ενταγμένων έργων, που δεν αποτελούν έργα γέφυρες, στην προγραμματική περίοδο 2012 – 2016 του ΕΑΠ
13. Παραίτηση δικαιώματος φερόμενης κυριότητας Δήμου Αμυνταίου, από το Εθνικό Κτηματολόγιο στο Συνοικισμό Σωτήρα, με αριθμό ΟΤ 19/84 και αριθμό ΚΑΕΚ 470110919007, έκτασης 776 τμ.
14. Λήψη απόφασης ότι στην περιοχή παρέμβασης του έργου με τίτλο “Βελτίωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Βαρικού” που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
15. Λήψη απόφασης ότι στην περιοχή παρέμβασης του έργου με τίτλο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην ΔΕ Αετού” που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
16. Λήψη απόφασης ότι στην περιοχή παρέμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας, υπαίθριων βρυσών και πεζοδιαδρόμων ΤΚ Αετού” που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
17. Λήψη απόφασης ότι στην περιοχή παρέμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση εισόδων ΤΚ Βαρικού” που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
18. Έγκριση του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου”
19. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου».
20. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση περίφραξης Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου».
21. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ Πλακόστρωση περιφερειακού δρόμου και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης (Λεχόβου)”.
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην Δ/νση Δασών Φλώρινας για παραχώρηση δωρεάν ξυλείας στον Δήμο Αμυνταίου.
23. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην ΤΚ Βεγόρων και καθορισμός όρων δημοπρασίας.
25. Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια του Πακέτου 2 (Διαδραστικοί Πίνακες) της συνολικής προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Αμυνταίου”.
26. Ακύρωση της με αριθμό 364/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου.
27. Ακύρωση της με αριθμό 106/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την για τετράμηνη μέτρηση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης στον Δήμο Αμυνταίου.
28. Κατανομή πίστωσης ποσού 59.319,16€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014.
29. ΄Εγκριση της με αριθμό 53/2014 απόφασης του Δ.Σ, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τον «Καθορισμό του αριθμού μαθητριών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την πρακτική τους άσκηση στους Παιδικούς Σταθμούς Αμυνταίου , κατά την σχολική περίοδο 2014 – 2015.»
30. ΄Εγκριση της με αριθμό 56/2014 απόφασης του Δ.Σ, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014».
31. ΄Εγκριση της με αριθμό 66/2014 απόφασης του Δ.Σ, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Γνωμοδότηση δημιουργίας στάσης λεωφορείου στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στην ΔΚ Αμυνταίου».
32. ΄Εγκριση της με αριθμό 84/2014 απόφασης του Δ.Σ, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Γνωμοδότηση αιτήματος για τοποθέτηση ράμπας διευκόλυνσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της κ. Λαζαρίδου Ασημούλας».
33. Συνδιοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου με το Επιμελητήριο Φλώρινας για το συνέδριο «Αειφόρου Ανάπτυξης-Τουρισμού-Επιχειρηματικότητας & Διαβαλκανικής Συνεργασίας στην Φλώρινα».
34. Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.
35. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου.
36. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό απόφαση 265/2014 της οικονομικής επιτροπής που αφορά κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό απόφαση 276/2014 της οικονομικής επιτροπής που αφορά κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

TAGGED: Αμύνταιο,