Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την 10 η Ιουλίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Ιουλίου, 2023

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την 10 η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού
σύμφωνα με την αριθ. 113/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης του Δήμου
Αμυνταίου, έτους 2023.
3. Κατάργηση αδρανών τραπεζικών λογαριασμών.
4. Έγκριση της αριθ. 61/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά
την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της
Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
5. Έγκριση απόφασης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αμυνταίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002421 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
6. Έγκριση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2: «Καταβολή
εκπαιδευτικών επιδομάτων ωφελούμενων» της ενταγμένης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με
τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς
προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή
παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ5179825.
7. Έγκριση της αριθ. 25/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δ. Αμυνταίου, περί έγκρισης Απολογισμού
του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2022.
8. Έγκριση της αριθ. 27/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δ. Αμυνταίου, περί τροποποίησης
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2023.

9. Έγκριση ή μη της αριθ. 38/2023 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με μετακίνηση
μνημείων και προτομών στην πόλη του Αμυνταίου, λόγω εκτέλεσης έργου
10. Έγκριση ή μη της αριθ. 39/2023 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με καθορισμό
χώρου τοποθέτησης ειδικής κατασκευής για τη χωριστή συλλογή
Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ).
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10097/12-06-2023
αίτηση της Παπαγεωργίου Άννας.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων
2δ και 9γ του διαστήματος Νυμφαίου.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων
8δ του διαστήματος Νυμφαίου και 2γ του δασοκτήματος Ασπρογείων.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
στην κτηνοτροφική ζώνη της Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου για
δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης
15. Έγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
«ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2023».
16. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα της Κοινότητας Λεχόβου Δ.
Αμυνταίου.
17. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν.
4795/2021.
18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με τον
Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβιτών.
19. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με τη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του
έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»,
προϋπολογισμού 2.749.075,54 €, περί χορήγησης παράτασης συνολικής
προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
21. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών
(1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παλιού λατομείου στην Τ.Κ.
Αγίου Παντελεήμονα» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 €.
22. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εκατό (100)
αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο: “Είναι ζήτημα χημ…ίου”» του συγγραφέα
Βαγγέλη Νάστου προϋπολογισμού 1.240,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 6%.
23. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο
«Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου
Αμυνταίου».
24. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών,
φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αγροτική
οδοποιία Κοινότητας Βαρικού».
25. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών,
φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Διευθέτηση
ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου».
26. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών,
φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Κατασκευή
τοιχείου αντιστήριξης Κοινότητας Λεχόβου».

27. Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών
και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
του Δήμου Αμυνταίου»
28. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 105/2023 απόφαση
Ο.Ε. Αμυνταίου.
29. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 106/2023 απόφαση
Ο.Ε. Αμυνταίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2023 19

TAGGED: Αμύνταιο,