Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 14 Δεκεμβρίου 2022: Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Δεκεμβρίου, 2022

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Διαπιστωτική πράξη τροποποίησης σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ», σύμφωνα με την αριθ. 1774/2022 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το οικονομικό έτος 2023. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 3. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 345/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 4. Τροποποίηση της αριθ. 41/2022 απόφασης ΔΣ που αφορά τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. οικ141772/1-12-2022 έγγραφο του Τμ. Τοπ. Αυτ/κης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης της Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 5. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων στην Τ.Κ. Αντιγόνου και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων στην Κοινότητα Αμυνταίου και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 7. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης βάση απόφασης ΔΣ 84/2022. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 8. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης βάση απόφασης ΔΣ 17/2006. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 9. Παράταση ή μη μίσθωσης περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.4483/2017 και μείωση μισθώματος. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 10. Παράταση Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Καραούλη Α.
 11. Έγκριση ή μη της αριθ. 33/2022 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με τοποθέτηση ειδικής κατασκευής για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ). – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Καραούλη Α.
 12. Έγκριση ή μη της αριθ. 34/2022 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με αίτημα πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Καραούλη Α.
 13. Έγκριση ή μη της αριθ. 35/2022 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Καραούλη Α.
 14. Έγκριση ή μη της αριθ. 36/2022 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με είσοδο – έξοδο αγροτεμαχίου εκτός ορίων οικισμού Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Καραούλη Α.
 15. Έγκριση Δ΄ κατανομής ποσού 80.950,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2022. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 16. Δωρεά αγροτεμαχίου στην Ενορία Αγίου Γεωργίου Πεδινού Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία ανώνυμης οδού στην πόλη του Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου στον Σύλλογο Δασκάλων Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Πελαργού στον Λαογραφικό Πολιστικό Σύλλογο Πελαργού. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κτιρίου του πρώην ιατρείου της Κοινότητας Λιμνοχωρίου στο ΤΟΕΒ Λιμνοχωρίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 21. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Αμυνταίου (άρθρο 1, παρ. 1, Π.Δ. 270/1981 και άρθρο 9 παρ. 2), για το έτος 2023. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 23. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, έτους 2023. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 24. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, έτους 2023. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 25. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Απευθείας Ανάθεσης Έργων, έτους 2023. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 26. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 30.000,00€, έτους 2023.- Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 27. Ορισμός διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα, μελέτες και υπηρεσίες, για το έτος 2023. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 28. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2023. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Μπάντης Ι.
 29. Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2023. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Μπάντης Ι.
 30. Ορισμός και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2023. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου,