Τέσσερα έργα ύψους 6,2 εκ. ευρώ στην ΠΕ Καστοριάς υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Μαρτίου, 2014

sev-serafeim-dakis
Τέσσερα έργα, ύψους 6,2 εκ. ευρώ, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κκ Σεραφίμ, του Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς Γιώργου Ορφανού, του Δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ειδικότερα αυτά είναι:

1. Έγκριση Δημοπράτησης του έργου «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής & Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς, προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει την Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής, όπου θα αναμορφωθεί ο χώρος, που καταλαμβάνει η Μαιευτική Κλινική, καθαιρώντας τμήμα εμβαδού 211,72 m2 και κατασκευάζοντας με πρόβλεψη ορόφου, προσθήκη 377,38 m2, στον άξονα της κλινικής προς την πλευρά του περιμετρικού δρόμου, κατασκευάζοντας προσθήκες εμβαδού 70,17 m2, στον χώρο υπεράνω των δεξαμενών πετρελαίου και προς τον χώρο μεταξύ κλινικής και πτέρυγας χειρουργείων και αναμορ-φώνοντας τμήμα εμβαδού 254,44 m2.
Συνολικά η Κλινική θα καταλαμβάνει εμβαδόν 702,10 m2 . Θα κατασκευαστούν εννιά (9) δίκλινοι θάλαμοι νοσηλείας, αίθουσα χειρουργείου Μαιευτικής Κλινικής, μαζί τους υποστηρικτικούς χώρους, ενώ θα γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις στο Ακτινολογικό Εργαστήριο στο ισόγειο, και κατασκευή χώρων για εγκατά-σταση Η/Μ εγκαταστάσεων, στο χώρο που καταλάμβαναν οι δεξαμενές πετρελαίου, που θα μεταφερθούν.
Θα κατασκευαστεί υπόγειο κτιριακό συγκρότημα, εμβαδού 86,40 m2, όπου τοποθετηθούν δύο δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης 25 m3 έκαστη. Το κτιριακό συγκρότημα θα κατασκευασθεί στην περιφερειακή οδού του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. Η όλη κατά-σκευή του έργου θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων του ΠΔ 44/17-02-1987 Τευχ. Α, Αρ. Φύλλου 15.

pater-nikolaos-dakis
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει και την Αναμόρφωση του Τμήματος Επειγόντων , όπου θα επεκταθεί η κυρίως αίθουσα του τμήματος των Ε.Π., θα γίνει μετατροπή δύο τακτικών εξωτερικών ιατρείων σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και αντικατάσταση δαπέδων, κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης και αερισμού. Θα κατασκευαστεί αεριοφυλάκιο και χώρος στάθμευσης καροτσιών και φορείων στην είσοδο, εμβαδού αναμόρφωσης 219,65 m2 (πλέον του προστεγάσματος των 33,20 m2) . Θα αναμορφωθούν χώροι για προσωρινή εγκατάσταση των ανωτέρω χρήσεων.

Πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 2013ΕΠ00580036) και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ορίζεται σε τετρακόσιες ογδόντα (480) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Η πολιτική βούληση της Περιφέρειας και της δικής μου προσωπικά είναι να στηρίξουμε τις υποδομές Υγείας και Πρόνοιας γι΄ αυτό και σημαντικά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση λειτουργίας του Νοσοκομείου χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» σημείωσε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
2. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Οριοθέτηση-Χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας», προϋπολογισμoύ 2.600.000 ευρώ

Με το έργο θα γίνουν παρεμβάσεις στον ποταμό Αλιάκμονα από την περιοχή αγροκτήματος Πενταβρύσου μέχρι την περιοχή αγροκτήματος Μεσοποταμίας – Τσάκωνης, σε μήκος περίπου 3 χλμ. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες εκβάθυνσης – διαπλάτυνσης της κοίτης, κατασκευή συμπυκνωμένων αναχωμάτων και πλήρωση φατνών για προστασία της όχθης του ποταμού καθώς και φύτευση φυτών.
3. Έγκριση Διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση στέγης Αμιάντου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καστοριάς», προϋπολογισμού 103.000 ευρώ

Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης της επιστέγασης αμιάντου. Θα γίνει α) αποξήλωση της υφιστάμενης επιστέγασης, η οποία φέρει υλικά από κυματοειδή φύλλα τσιμεντοαμιάντου, β) αποξήλωση των υφιστάμενων κατεστραμμένων οριζόντιων και καθέτων υδρορροών, γ)συλλογή, συσκευασία, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων αμιαντούχων υλικών δ) απορύπανση του χώρου με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης, θα γίνουν εργασίες τεγίδωσης, κατασκευής σανιδώμταος της στέγης, επίστρωση ελαστομερής υδρατμοπεραστής μεμβράνης, επίστρωση θερμομόνωσης, τοποθέτηση νέων οριζόντιων και καθέτων υδρορροών και επικεράμωση της με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.
4. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ

Το έργο δημοπρατείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καστοριάς και προβλέπει εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό δίκτυο. Θα γίνουν παρεμβάσεις στην περιοχή Κορεστείων σε μήκος περίπου 3,5 χ.λμ. με ασφαλτικά ταπιτίδια. Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις αποκατάστασης βατότητας στην περιοχή του ΒΙΠΑ
Επίσης, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στο έργο «Δρόμος Λιανοτόπι-Γράμμος» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.
Στη συνέχεια ο κ. Δακής σημείωσε ότι: «Αυτό που θεωρώ πολύ χρήσιμο να τονίσω είναι ότι και η σημερινή εξέλιξη και το θετικό αποτέλεσμα παρέχεται για όλη την κοινωνία μας μέσα από μια αγαστή συνεργασία και βέβαια τη σύνθεση όλων των δυνάμεων του τόπου. Στοιχείο που αποτελεί και τον πυρήνα της δράσης μας όλα αυτά τα χρόνια».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια εκτέλεσης των έργων τονίζοντας ότι: «Σήμερα ανακοινώνουμε μια σειρά δράσεων και έργων με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκ. ευρώ. Θέλω να σταθώ στην προσπάθεια που γίνεται από τις υπηρεσίες προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Ως περιφερειακή αρχή προχωρήσαμε έργα που εκκρεμούσαν εδώ και χρόνια, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που είχαμε στη διάθεσή μας».

Τις ευχαριστίες τους στον Περιφερειάρχη Γιώργο Δακή όσο και στον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Σαββόπουλο εξέφρασαν από την πλευρά τους ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Σεραφείμ, ο Διοικητής του Νοσοκομείου και ο Δήμαρχος Νεστορίου, για τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή μας.

TAGGED: Καστοριά,