Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου Τα θέματα

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου δείτε τα θέματα

 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η  Φεβρουαρίου 2022 ήμερα Πέμπτη και ώρα 18:30 αναβάλλεται.

Σας καλούμε εκ νέου να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 16η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 2158/14-01-2022 (ΦΕΚ Β΄67), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Β’ εξάμηνο 2021). – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η  Φεβρουαρίου 2022 ήμερα Πέμπτη και ώρα 18:30 αναβάλλεται.

Σας καλούμε εκ νέου να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 16η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30μμ έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 4761/28-01-2022 (ΦΕΚ Β΄290), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 2. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 3. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕ.ΤΕ.ΠΑ – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π..
 4. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Μπερμπερίδης Π.
 5. Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Τροποποίηση της αριθ. 4/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού έτους 2022 ως επακόλουθο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης αλλαγής χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής στην Τ.Κ. Λεβαίας. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης αλλαγής χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής στην Τ.Κ. Αετού. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Καθορισμός Αυτοτελών οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Συναίνεση για την εκσκαφή προς αναζήτηση Θησαυρού στην Τ.Κ. Αγραπιδιών του κ. Μαυροματίδη Χριστόφορου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 13. Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για τοποθέτηση πλευρικών ενημερωτικών πινακιδίων στα πλαίσια του έργου: LIFE SAFE – CROSSING της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 14. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, Οικονομικού Έτους 2020. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 15. Τροποποίηση της αριθ. 212/2021 απόφασης ΔΣ ως προς την παράγραφο Β. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 28/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 29/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 18. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 19. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διαμορφώσεις – Αναβαθμίσεις – Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 20. Τροποποίηση της αριθ. 338/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 21. Έγκριση αιτήματος πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 22. Αλλαγή αίθουσας συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

 

 

Σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεπώς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ενημερώσουν τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 11:00π.μ., τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Για τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος Zoom πριν την έναρξη της.

 1. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, κσι θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
 2. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
 3. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

 

 

Σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεπώς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ενημερώσουν τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 11:00π.μ., τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Για τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος Zoom πριν την έναρξη της.

 1. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, κσι θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
 2. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
 3. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση