Το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας ανακοινώνει την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με επιχορήγηση

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Ιανουαρίου, 2013

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher)

ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας

(ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου)

με υποχρεωτική απασχόληση

Το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δράση με τίτλο: «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2013. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744].

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά ή να απευθύνετε στο εργατικό κέντρο Φλώρινας στο τηλέφωνο:2385046903 και ώρες από 9:00 έως 14:30.

 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ /ώρα κατάρτισης συνολικά 2.000,00€.

TAGGED: ΕΣΠΑ,