Το πολιτιστικό τρίγωνο Πρεσπών ζητά προσωπικό

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Ιουνίου, 2012

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Φλώρινας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

  1. 01. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

102

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΕ,ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

103

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

104

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΜΗΝΕΣ

2

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ (CTP) Λαιμός, Τ.Κ. 53077 Πρέσπες,, υπόψιν κας Gabriela Scheiner, (τηλ. Επικοινωνίας: 23850-51332). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ολόκληρη η ανακοίνωση στο www.ctp.gr

TAGGED: Πρέσπες,