Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, λόγω αργίας, θα πραγματοποιηθεί η λαική αγορά του Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Δεκεμβρίου, 2022

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, λόγω αργίας, θα πραγματοποιηθεί η λαική αγορά του Αμυνταίου

Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου».

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  A M Y N T A I O Y

                  

Έχοντας υπ’ όψη :

 • Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ης Ιουνίου 1971.
 • Άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4849/2021 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας ».
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
 • Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φ.Ε.Κ. 207 Α/05-11-2021 ) : « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ».
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 305/4/07-1-2022 ΑΔΑ: ΨΨΝΔΩΨΛ-2ΙΤ Απόφαση Δημάρχου :« Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α/ Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας 02-01-2023, θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 31-12-2022.

 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών & Βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
 1. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

 

 1. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

 

 1. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».

 

 1. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ      

                                                                  ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,