Το Σάββατο Σάββατο 05 Μαρτίου η λαική αγορά του Δήμου Αμυνταίου λόγω αργίας

Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου λόγω αργίας. ».

  Ο  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  A M Y N T A I O Y

                  

Έχοντας υπ’ όψη :

 

 • Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ης Ιουνίου 1971.
 • Άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 48497/2017 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας ».
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Το γεγονός ότι η αργία της Καθαρά Δευτέρας ( 07-03-2022 ) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
 • Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φ.Ε.Κ. 207 Α΄/05-11-2021 ) : « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ».
 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 11974/2022 (Φ.Ε.Κ. 891 τεύχος Β΄ /25-02-2022) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 08 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 305/4/07-01-2022 ΑΔΑ: ΨΨΝΔΩΨΛ-2ΙΤ Απόφαση Δημάρχου : « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ( 07-03-2022 ), θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 05/03/2022 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών & βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
 1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε ένα ( 1 ) μέτρο εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

 

 1. Υπενθυμίζεται την υποχρεωτική μάσκα και γαντιών για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / εργαζόμενους / επισκέπτες καθ΄ όλη την διάρκεια της λαϊκής αγοράς ), την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης ( χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό ), να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.

 

 1. Πραγματοποίηση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δύο ( 2 ) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου ( PCR ) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covet-19 ( RAPIDTEST ), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζεται στο Π.Δ. 84/2021 ( Α΄ 70 ) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

 1. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

 

 1. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

 

 1. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».

 

 1. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.

 

 1. Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 4 & 6 της αναφερόμενης σχετικής -7- Κ.Υ.Α.

 

 1. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ      

  ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση