Το Υπουργείο Οικονομικών, προχωράει στην δεύτερη φάση λειτουργίας του Πληροφοριακού Σύστημα ELENXIS

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Οκτωβρίου, 2011

Με στόχο την ενδυνάμωση του ελεγκτικού έργου για την  πάταξη της φοροδιαφυγής, ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, προχωράει στην δεύτερη φάση λειτουργίας  του  Πληροφοριακού Σύστημα ELENXIS.
Από την ολιγόμηνη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
• ΜΑΪΟΣ  2011 :  Εντοπισμός μέσω ELENXIS  8.666 φυσικών προσώπων με ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατ. €  που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας την χρονική περίοδο 1997-2007. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 15.787 δηλώσεις ΦΜΑΠ από 2.964 φυσικά πρόσωπα και εισπράχθηκαν 30.456.811,88 € .
• ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 : Εντοπισμός 1.750  φυσικών προσώπων- επιχειρήσεων προς έλεγχο με βασικό κριτήριο επιλογής τα μη δηλωθέντα εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες (αγοροπωλησίες ακινήτων).
• ΙΟΥΛΙΟΣ 2011: Ξεκίνησε ο έλεγχος και μέχρι σήμερα έχει περαιωθεί ο έλεγχος 179 περιπτώσεων με εισπραχθέντα ποσά για το δημόσιο 26.163.331 ευρώ.  Η περαίωση του μεγαλύτερου μέρους  των ελέγχων  αυτών προβλέπεται για τον Δεκέμβριο 2011.
• Εντοπισμός μέσω του ELENXIS 1.000 επιχειρήσεων  για διενέργεια  προληπτικών ελέγχων από το ΣΔΟΕ από τους οποίους διαπιστώθηκαν 7.664 παραβάσεις σε βάρος τους, με συνολικά καταλογισθέντα πρόστιμα  ύψους  11.170.000€.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει  σε άμεση προτεραιότητα την όσο γίνεται ταχύτερη ένταξη του συστήματος  ELENXIS  σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού με πληροφορίες, δεδομένα και ορθά επιλεγμένες προτεραιότητες.