Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Αυγούστου, 2011

Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.   Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α’/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 2. 2.   Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α’/14-3-2000),
 3. 3.   Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. 4.   Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν. 3205/2003, περί μισθολογικών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 297,τ. Α’/23-12-2003 ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 5. 5.   Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
 6. 6.   Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
 7. 7.   Την υπ’ αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
 8. 8.   Την αριθ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., με την οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,
 9. 9.   Την υπ’ αριθμ. Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,
 10. 10.   Τα υπ’ αριθμ. 83840α/Δ2/22-7-2011 και 83840β/Δ2/25-7-2011, έγγραφα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 11. 11.   Το υπ’ αριθμ. 75451β/Δ2/4-8-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 5-8-2011), έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 12. 12.   Την υπ’ αριθμ. Φ.40Α/3400/09-08-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό) Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας «Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης»,
 13. 13.   Την υπ’ αρ. 29/10-08-2011 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κοζάνης – Συμβουλίου Επιλογής με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης,
 14. 14.   Το υπ’ αριθμ. 3603/12-08-2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2015, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

156432

ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2

153748

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ01

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

3

173999

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ04.05

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

4

138201

ΦΟΥΣΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ03

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

5

211651

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΑ

ΠΕ03

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

6

164335

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ03

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

7

160425

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ05

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

8

160840

ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ10

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

9

164458

ΦΕΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ03

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ

10

904711

ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ09

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ

11

144470

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.05

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

12

157123

ΝΙΚΟΥ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΠΕ05

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

13

166243

ΒΟΪΤΣΕΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΠΕ04.05

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

14

167544

ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ01

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

15

145343

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ01

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

16

141577

ΡΕΝΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ04.05

Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ

17

198208

ΠΡΑΠΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΠΕ19.01

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

18

157940

ΠΑΠΠΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ17.02

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ

19

148143

ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ01

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

20

206775

ΠΑΠΠΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ02

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

21

156941

ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ04.01

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

22

164862

ΛΙΑΒΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

23

153772

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ01

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ

24

155511

ΒΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ01

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ

25

905494

ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ03

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

26

173337

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

27

131498

ΚΤΕΝΙΔΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ

ΠΕ02

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

28

905945

ΚΑΤΣΙΚΑ

ΝΑΟΥΜΑ

ΠΕ02

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ)

29

131859

ΜΑΤΣΑΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ03

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

30

168816

ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΕ11

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ)

 

 1. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

156119

ΜΟΥΣΤΑΚΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ02

1ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

2

161515

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΠΕ17.02

2ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

3

143389

ΔΟΥΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.04

3ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

4

194253

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ11

4ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

5

151012

ΣΚΡΕΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ03

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

6

148686

ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΕ04.02

1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

7

191270

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ20

2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

8

141089

ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ03

3ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

9

154959

ΣΕΡΔΑΚΗ

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΕ13

ΓΕΛ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

10

131371

ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

11

156017

ΚΟΥΡΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ02

ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ

12

146995

ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ04.01

ΓΕΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.)

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

155100

ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ17.02

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

2

154676

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ10.01

2ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

3

152529

ΣΒΩΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ04.05

4ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

4

184087

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΕ04.05

1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

5

220266

ΒΛΑΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ02

2ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

6

143953

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ04.02

3ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

7

904717

ΤΖΗΡΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ02

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ

8

157905

ΚΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΕ17.02

ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.)

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

165131

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

ΠΕ18.18

ΕΠΑΣ (3ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ)

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Σ.Ε.Κ.)

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

158247

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ

ΣΟΥΜΕΛΑ

ΠΕ19.01

1ο ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

2

171699

ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ12.02

2ο ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

193174

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ02

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

2

196517

ΝΤΟΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

152239

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ02

ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κοζάνης και στο ΕΕΕΕΚ Κοζάνης δεν έγινε τοποθέτηση Διευθυντών γιατί δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 3848/2010.

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την κοινοποίηση της παρούσης μέχρι και την Δευτέρα 22-8-2011, αυτοπροσώπως στη Δ/νση ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης ή στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται.

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Έλενα Ζυγούρη

 

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..