Βελτίωση θέσης λαϊκών αγορών Δήμου Αμυνταίου

Ο δήμος Αμυνταίου προχωρά στη βελτίωση θέσης λαϊκών αγορών Δήμου Αμυνταίου.

 αναλυτικά:

Έχοντας υπ’ όψη:

 

  • Άρθρο 35 Ν. 4497/2017 1. Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34.
  1. Οι φορείς λειτουργίας είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που ανακατανέμονται είναι μόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως πρέπει στην αίτηση να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε’ και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ

Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μίας ιδιότητας, παραγωγού ή επαγγελματία, αυτές μπορούν να δοθούν προσωρινά σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελματιών και παραμένουν αδιάθετες σε επαγγελματίες πωλητές μετά το πέρας των διαδικασιών της πρώτης επερχόμενης προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, τότε οι θέσεις αυτές κατοχυρώνονται ως μόνιμες στους παραγωγούς που τις κατείχαν προσωρινά.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»  N. 4582/18 (ΦΕΚ 208/11.12.2018 τεύχος Α’): Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 84 Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) παρ. 4. Το Παράρτημα Ε΄ του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής: Σύστημα  μοριοδότησης  για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, της παρ. 2 του άρθρου 35.

Κριτήριο  Αριθμός μορίων
Παλαιότητα άδειας 5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
Έλλειψη παραβατικότητας α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.
β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.
γ.    10 μόρια, για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια
Ασφαλιστική ενημερότητα 30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.
Ενημερότητα άρθρου 12 του ν. 4174/2013 30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

 

 

 

  • Την με αριθ. Απόφασης 13/2020 του 3ου πρακτικού της Επιτροπής λαϊκών αγορών της Π.Ε. Φλώρινας του άρθρου 28 του Ν. 44997/2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Αμυνταίου αίτηση με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Φωτοαντίγραφο της αδείας λαϊκών αγορών σε ισχύ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την παραβατικότητα που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα. ( Ως προς την μοριοδότηση )
  • Φορολογική ενημερότητα. ( Ως προς την μοριοδότηση )

 

Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων  ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2020.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.  2386350118 κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ και 2386350134 κ. ΚΙΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟ.

 

 

         Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                            ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση