Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Ιουλίου, 2021

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e presence.gov.gr κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) και 33282/29-5-20  (ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιων του ΥΠΕΣ ,  την  28η Ιουλίου 2021  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτημα στον ΟΑΕΔ για απόδοση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται στους οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ που παραχωρήθηκαν , κατά χρήση σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Αίτημα της ΡAE( Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ) για αύξηση φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης αιολικών σταθμών εντός της ΔΕ Βλάστης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

TAGGED: Πτολεμαΐδα,