20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 13/04/2021

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/04/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στην Χ.Θ. 35+500 της εθνικής οδού Κοζάνης-Λάρισας»
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου» Προϋπολογισμού: 21.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 2.054.725,70 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-   Κολοκυνθού»
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-   Κολοκυνθού» ,  προυπ.  110.000,000 €
 1. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου : «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 2. Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για το  έργο: « Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς »,  προϋπολογισμού  000,000 €.
 1. Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών : α)συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας και β) συγκρότησης επιτροπής παραλαβής,  για την «Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς» [ενός ελκυστήρα (τράκτορα), ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader) και ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)], προυπολογισμού : 650.000€
 2. Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2021 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
 3. Έγκριση  Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2021 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
 4. Έγκριση της 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», του αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ,  προυπ.  1.930.000,000 €
 6. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς Δημοσίευση Διακήρυξης, για λόγους επείγοντος, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8/2021
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 3. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση της έκδοσης με τίτλο « Όψεις πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας – Μέρες Γιορτών Βοϊου Πέλεκον»
 4. Έγκριση δαπάνης που αφορά την ετήσια ανανέωση της συνδρομής γραμμών τηλεμετρίας των μετεωρολογικών σταθμών Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 7. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 8. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 9. Έγκριση γνωμοδότησης
 10. Ορισμός δικηγόρου
 11. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή δικαστικών εξόδων
 1. Έγκριση ακύρωσης των 2535/21-08-2018, 2797/18-09-2018 και 3541/13-11-2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» [ηλεκτρονικός διαγωνισμός με α/α συστήματος 71902]
 2. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21
 3. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης  νέων  δρομολογίων 8,9,10 μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 4. Έγκριση του πρακτικού IIΙ Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορά στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών,  για την σχολική περίοδο 2020-2021» προϋπολογισμού 2.070.361,81 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)
 5. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 7. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση