23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Μαΐου, 2023

Η συνεδρίαση την Τετάρτη 03/05/2023 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Εργαστήρι θεραπευτικής υφαντικής για ΑμεΑ στην Πτολεμαΐδα» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
3. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
4. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης έργου Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας πόρου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
5. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου ΠΕ Φλώρινας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων)
6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2019-2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (έδρα) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
7. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού:181.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
8. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου 2: «Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ &ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Mis 5114176, Προϋπολογισμού: 215.194,05 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
9. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου 1: «Yπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Iερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5114176, Προϋπολογισμού: 143.381,45 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
10. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου 2 : «Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Mis 5104542, Προϋπολογισμού: 105.110,46 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
11. Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Ανακοπής (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
12. Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Εφέσεως (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Έδρας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
14. Έγκριση του Πρακτικού I (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020, των πακέτων εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5, τμήματα 1,2 και 3 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
15. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2023-2024 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
16. Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στο πλαίσιο του αριθ. 1/2023 με αριθ. πρωτ. 50819/28-03-2023 (αριθ. συστήματος 185228) Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
17. Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών «Κοπής Κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών» για διάστημα 24 μηνών, και των όρων της Διακήρυξης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
18. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκσκαφή και απομάκρυνση φερτών υλικών στη συμβολή του ρέματος «Σιούτσα» με το ρέμα «Μούτου» στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών, ποσού 2.976,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.360,00) ευρώ συν ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού ενός ρέματος εντός του οικισμού της Τ.Κ. Άρδασσας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αποτρέποντας υλικές ζημιές και την έκθεση πολιτών σε κίνδυνο (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
21. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην διοργάνωση πανελλήνιας συνάντησης χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων στην πόλη, 11-13/5/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
23. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της 24ης δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων Πτολεμαΐδας, την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
24. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της χορωδιακής συνάντησης, την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
25. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού & Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρητών Πτολεμαΐδας και Φίλων Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της 82ης Επετείου της μάχης της Κρήτης την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
26. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Ο ΜΥΡΙΧΟΣ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τις «Μέρες Γιορτών Βόιου Πέλεκον», από την 1η ως την 11η Ιουνίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
27. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Εκπαίδευση για τις υποκλινικές μαστίτιδες», στις 10/5/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι 31/12/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της ΠΔΜ Έδρας για ένα έτος (1) και έγκριση της συνημμένης μελέτης υπηρεσιών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
30. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια των απαραίτητων ειδών και της γραφικής ύλης ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
31. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
33. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
34. Καταβολή εκπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών Εργοδότη και Εργαζόμενου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
37. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
38. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
39. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
40. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
41. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της αίθουσας συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της Π.Ε. Κοζάνης και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
42. Έγκριση της υπογραφής της σύμβασης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», με την εταιρεία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. THALIS E.S. A.S., όπως αυτή προέκυψε έπειτα από τις μεταβολές της εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
43. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Οικονομία,