9,8 εκ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2014-2020 στις δομές υγείας

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων

προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας

και των Μονάδων Α΄θμιας Υγείας, προϋπολογισμού 9,8 εκ. €

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 9.800.000 € που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α’-βάθμιας και Β’-βάθμιας Υγείας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Α’-βάθμιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου», καθώς και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από 04/03/2020 έως 01/06/2020 και ώρα 14:00:00.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση