Διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε Τοπικές Κοινότητες του δήμου Εορδαίας

Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.

Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών εργασιών θα γίνουν οι κάτωθι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος:
1. Την Κυριακή 20.12.2020 από ώρα 07:30πμ έως 12:00μμ στα εξής τ.δ. του Δήμου Εορδαίας: Πτελεώνας, Σπηλιά και Ερμακιά.
2. Από ώρα 07:30πμ έως 08:30πμ (1 ώρα) στα εξής τ.δ. του Δήμου Εορδαίας: Αγίου Χριστοφόρου, Καρυοχωρίου, Βιολογικός καθαρισμός ΔΕΥΑΠ, συνεργεία Δήμου Εορδαίας πρώην ΑΕΒΑΛ.

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα. Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση