Διεξαγωγή διασυλλογικού αγώνα αλιείας κυπρίνου στην λίμνη Βεγορίτιδα από 12 έως 14 Μαίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Απριλίου, 2023

Διεξαγωγή διασυλλογικού αγώνα αλιείας κυπρίνου στην λίμνη Βεγορίτιδα από 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή, έως και 14/05/2023 ημέρα Κυριακή

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

1.Το Ν:3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ Α΄/87/2010).

2.Το Π.Δ:146/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας »(ΦΕΚ Α΄/239/27.12.2010).

3.Τους Νόμους 2240/94 και 2218/94 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

4.Το Π.Δ. 373/85, «Ερασιτεχνική – Αθλητική αλιεία».

5.Το Ν. 3200/55, «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

6.Το Π.Δ. 332/83, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και Προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.Α.99/2003)

7.Το Ν.Δ. 420/70, «Αλιευτικός Κώδιξ», όπως έχει και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1720/87 και το Ν. 2040/92.

8.Το Β.Δ. 142/71, «Περί αλιείας των υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών».

  1. Της με αριθ. πρωτ. 74192/13-5-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

10.Το αριθ.πρωτ. 66424/25-04-2023 αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας, μετά του συνημμένου καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας, Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α)

11.Τη θετική εισήγηση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας της Π.Ε. Φλώρινας στο σχετικό αίτημα του ανωτέρω Συλλόγου.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

 

Τη διεξαγωγή του  διασυλλογικού αγώνα αλιείας κυπρίνου στην λίμνη Βεγορίτιδα στις 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 , έως και 14/05/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας σε συνεργασία με τον Α.Σ.Ε.Α. Πτολεμαΐδας «ΣΑΚΗΣ ΤΖΟΥΡΑΣ»  στην Λίμνη Βεγορίτιδα της ΠΕ. Φλώρινας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούνε σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.

Αλυτάρχης ορίζεται ο κ.ΜΠΡΑΙΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 

Ο διοργανωτής σύλλογος «Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας»

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ:

 

α. Να τηρήσει τα σημεία πρόσβασης της διεξαγωγής του αγώνα και

 

β. Να τηρήσει πιστά και σε όλα τα άρθρα του, το προσκομισθέν καταστατικό του Ε.Ο.Υ.Δ.Α. (Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας, Αθλητικής Αλιείας).

Αποκλειστικά υπεύθυνο για την όλη οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του διασυλλογικού αγώνα , καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία, είναι το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Θεόδωρος (τηλ 6932321044

e-mail: aseaflorinas@hotmail.com  )

Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου 11, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

 

Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/70.

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Δυτικής Μακεδονίας

 Ο

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αγώνας αλιείας, Βεγορίτιδα λίμνη, Φλώρινα,