Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 14-04-2021

Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 14-04-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 9. Την Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 1441/10-04-2021 τεύχος Β΄)
 10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 11. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 14/04/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 14/04/2021.
 3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
 5. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α46 14/4/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α31 14/4/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 14/4/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ11 14/4/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α29 14/4/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ14 14/4/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Δ45 14/4/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ52 14/4/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Δ36 14/4/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ37 14/4/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Γ21 14/4/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α35 14/4/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ E26 14/4/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Δ56 14/4/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 14/4/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ21 14/4/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ44 14/4/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ B30 14/4/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α16 14/4/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α45 14/4/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α42 14/4/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ29 14/4/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ6 14/4/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β34 14/4/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α10 14/4/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Δ9 14/4/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ10 14/4/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ17 14/4/2021
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ Β1 14/4/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ11 14/4/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ16 14/4/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α38 14/4/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α27 14/4/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ A40 14/4/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ53 14/4/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ28 14/4/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ
71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
72 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
73 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021
74 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021
75 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021
76 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
77 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
78 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A34 14/4/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ A23 14/4/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ A36 14/4/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ A25 14/4/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ A38 14/4/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ A29 14/4/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A31 14/4/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ A13 14/4/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A4 14/4/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ A43 14/4/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A46 14/4/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A45 14/4/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A42 14/4/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A15 14/4/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ A14 14/4/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ A44 14/4/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ A37 14/4/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A8 14/4/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A17 14/4/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A32 14/4/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A33 14/4/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ A11 14/4/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ A40 14/4/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A21 14/4/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ A6 14/4/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A12 14/4/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A30 14/4/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A35 14/4/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ A18 14/4/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A20 14/4/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ A1 14/4/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A41 14/4/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ A26 14/4/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ A39 14/4/2021
71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ A24 14/4/2021
72 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ A27 14/4/2021
73 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
74 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
75 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
76 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021
77 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021
78 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 14/4/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε23 14/4/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 14/4/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε29 14/4/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α19 14/4/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε37 14/4/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε31 14/4/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A33 14/4/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε40 14/4/2021
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ B322 14/4/2021
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α22 14/4/2021
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε34 14/4/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A7 14/4/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A19 14/4/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ A22 14/4/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7 STOJANOVSKA FANCHE A10 14/4/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ A16 14/4/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A28 14/4/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A9 14/4/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 14/4/2021
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση