Ευχαριστήριο του Αυγουστίνειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Μαρτίου, 2023

Ευχαριστήριο

Πρoς
Σύλλογο Πολιτικῶν Συνταξιούχων
Δημοσίου Ν. Φλώρινας
ΕΝΤΑΥΘΑ


Ἀξιότιμοι,
Διὰ τῆς παρούσης ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὰς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας μας διὰ τὴν ἐξαίρετον πρωτοβουλίαν τῆς ἐκ μέρους προσφορᾶς διαφόρων εἰδῶν, διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ «ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΥ» Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.
Ὅθεν, εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦντες διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὅπως ὁ Κύριος χαρίζῃ πλούσιον τὸ ἔλεος, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν Χάριν Του εἰς πᾶσαν ἐκδήλωσιν τῆς ζωῆς Σας, διατελοῦντες,

Μετὰ πολλῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

TAGGED: Αυγουστίνειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο, Φλώρινα,