Ad image

Έκδοση απόφασης παράτασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από την Τροχαία

Έκδοση απόφασης παράτασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού
ηλεκτροφωτισμού της Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022» σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ.1β
του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθ. οικ. 118434 από 22-09-2021 (ΑΔΑ:Ψ80ΓΟΡ1Γ-Ο08) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, ανανέωσης
έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας με τους συνημμένους σε αυτή χάρτες κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
β) Την υπ’ αριθ. οικ.200023 από 29-12-2021 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
(ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων με συνημμένη σ’ αυτή τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής
σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
του εν θέματι έργου.
γ) Τα άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) μας τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών
σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
στ) Την υπ’ αριθ. 6028/22/14836 από 03-01-2022 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών του έργου Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού της Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.,
έτους 2021-2022», σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2022 στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του
πίνακα 1 και όπως τα μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας
που πρόκειται να εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-προειδοποίηση
των κινουμένων στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με
ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
Πίνακας 1
α/α Τμήματα Εθνικού οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς συντήρηση Μήκος
(km)
1. Ε.Ο.2 Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής-Διασταύρωση Βεύης 69,6
2. Ε.Ο.2 Κόμβος Παραβεγορίτιδας-Όρια Π.Ε. Πέλλας 12,0
3. Ε.Ο.3 Διασταύρωση Βεύης – Κόμβος Παραβεγορίτιδας 17,5
4. Ε.Ο.3 Διασταύρωση Νέου Τμήματος Φλώρινας(Κόμβος Αρμενοχωρίου)
Διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού(Σιδηρ. Σταθμός Βεύης) 13,2

5. Ε.Ο.3 Φλώρινα-Τελωνείο Νίκης 15,9
6. Ε.Ο.3 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Κοίλα Κοζάνης(Γέφυρα Εγνατίας) 38,3
Πίνακας 2
Κόμβοι οδοφωτισμού στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως προσδιορίζονται στους συνημμένους χάρτες
Κ1 και Κ2.

ΑΡΘΡΟ 2ο
– Σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική απόφαση, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των
προαναφερόμενων τμημάτων των Εθνικών Οδών, προέβη στην έγκριση της μελέτης εργοταξιακής
σήμανσης για την εκτέλεση του έργου του θέματος με την ανωτέρω (β) σχετική, στην οποία λαμβάνονται
ιδιαίτερα υπόψη οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της εργοταξιακής ζώνης για τις
περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνησης οχημάτων, τα μέγιστα όρια
ταχύτητας καθώς και το απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του
οδοστρώματος κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην
υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011) Υ.Α «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης
εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Τεύχος 7, Παράρτημα Γ).

– Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εγκρίθηκε και θα ισχύει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις :

α) Θα γίνεται πλήρης και σχολαστική εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας του Έργου (Σ.Α.Υ.) και ενημέρωση
του Φ.Α.Υ..
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε
ατυχήματος ή ζημιάς στις όμορες ιδιοκτησίες, όπως και στις εγκαταστάσεις ΟΚΩ, για την απαγόρευση της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, για τα μέσα μεταφοράς υλικών στην οδό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών και κατά την τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης του εν λόγω έργου.
γ) Για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και έχει αυτός
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για οτιδήποτε προκύψει, είτε από δική του
υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργαζόμενου σε αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και
από τα εργαλεία και μηχανήματα έργου, που απασχολούνται στην υλοποίηση του εν λόγω έργου
συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης.
δ) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, εκτός της προβλεπόμενης προειδοποιητικής σήμανσης, θα
υπάρχει κατά περίπτωση προσωπικό της Υπηρεσίας που θα φέρει κατάλληλη φωσφορούχα στολή και θα
χρησιμοποιεί κόκκινες σημαίες για να ρυθμίζει την κυκλοφορία στην αρχή και στο πέρας του τμήματος
που θα εκτελούνται εργασίες.
ε) Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων
επεμβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

– Κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων εργασιών και ανάλογα με τη διάρκεια τους, θα εφαρμοστεί
προσωρινή εργοταξιακή σήμανση η οποία θα προκύπτει από τις «Προδιαγραφές και οδηγίες σήμανσης
εκτελούμενων έργων σε οδούς» Τεύχος 7 ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011), θα συμμορφώνεται
με την υπ’ αριθ. 118434/22-09-2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ80ΓΟΡ1Γ-Ο08) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
συγκεκριμένα θα είναι κατά περίπτωση σύμφωνη με τα κάτωθι επισυναπτόμενα σχέδια που έχουν
εφαρμογή σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μικρής διάρκειας με μέγιστη ζώνη εργοταξίου 50m.
Α/Α Πλάτος
οδοστρώματος Είδος εργασίας Προτεινόμενο Μέτρο
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη Λήξη
1 Κυμαινόμενο από
8μ. έως 18,00μ.
Εργασίες συντήρησης των
εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού
 Στένωση λωρίδας
 Εναλλάξ κυκλοφορία των
δύο κατευθύνσεων
 Κλείσιμο δεξιάς λωρίδας
 Κλείσιμο αριστερής
λωρίδας
ανάλογα με τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της οδού στη
θέση εργασίας
04-01-
2022
31-12-
2022
 To τυπικό σχέδιο 1.2.1 «Κλείσιμο δεξιάς λωρίδας»
 Το τυπικό σχέδιο 1.2.2 «Κλείσιμο αριστερής λωρίδας»
 Το τυπικό σχέδιο 1.2.4. «Εργασία στο έρεισμα της οδού»
 Το τυπικό σχέδιο 2.2.1 και 2.2.2 «Στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία»
– Κατά την εκτέλεση των εργασιών, για την ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου αλλά και των διερχόμενων
οχημάτων, είναι απαραίτητο να επισημανθεί η στένωση της οδού στην εργοταξιακή ζώνη και να
εξασφαλισθεί ελεύθερο πλάτος οδού 5,5 m προκειμένου να διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων.
– Μετά το πέρας των εργασιών η εργοταξιακή σήμανση θα αφαιρείται και την επόμενη ημέρα θα
τοποθετείται στο επόμενο τμήμα της οδού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο ανάδοχος του έργου
οφείλουν:
α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας που
εγκρίθηκαν με την ανωτέρω (α) σχετική να τοποθετήσουν και να συντηρούν τις απαιτούμενες
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά
προστατευτικά πλαίσια κλπ, καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα ορίζονται στην
(β) εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων
ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την (α) σχετική,
να προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.
γ) Να ενημερώσουν έγκαιρα την Υπηρεσία μας και τον οικείο Δήμο για το χρόνο έναρξης και λήξης των
εργασιών και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και
τον Τύπο για τα εκτελούμενα έργα.
δ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή
οπουδήποτε αλλού.
ε) Στις περιπτώσεις που το εναπομένων πλάτος του οδοστρώματος λόγω των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της οδού και της φύσης των εργασιών είναι μικρότερο των 5,50μ. η κυκλοφορία των
οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται «εναλλάξ ανά κατεύθυνση» με την κατάλληλη σήμανση.
στ) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
ζ) Στα σημεία που τα τμήματα των προαναφερόμενων Εθνικών Οδών στα οποία θα εκτελούνται εργασίες
διασταυρώνονται με παρακείμενες οδούς, να ληφθεί μέριμνα με την προβλεπόμενη σήμανση και την
επιτόπου ρύθμιση της κυκλοφορίας με σηματωρό.
η) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την ανωτέρω (α) απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο
ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
θ) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
ι) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα
εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής
σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου,
επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και
όπως τα προσωρινά μέτρα αναφέρονται στον πίνακα 2, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού της Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022»
στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση η
ανάδοχος εταιρεία για την υλοποίηση του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να
τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση
στα προαναφερόμενα τμήματα του πίνακα 1 και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3,
4 του παρόντος και τις ανωτέρω (α), (β) αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης για χρονικό
διάστημα μέχρι 31-12-2022, την ανάρτηση της στο διαδίκτυο (άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), την
τοποθέτηση της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και αφού ελεγχθεί από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία).
ΑΡΘΡΟ 7ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,
5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δημοσίευση
στον Τύπο και εφαρμογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
 Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης
και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται

TAGGED:
Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner