Ενεργειακός συμψηφισμός στον Δήμο Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Ιουλίου, 2022

Ενεργειακός συμψηφισμός στον Δήμο Πρεσπών

Τρεις Συμβάσεις Ενεργειακού Συμψηφισμού (net metering) με την ΔΕΗ ΑΕ για την σύνδεση Δημοτικών Φωτοβολταϊκών σταθμών υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης.
Οι δύο συμβάσεις αφορούν τα αντλιοστάσια Ψαράδων και Πλατέως, όπου θα συνδεθούν φωτοβολταϊκά μεγέθους 25,2kw και 13,2kw αντίστοιχα τα οποία έχουν διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να παράγουν την ενέργεια που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των δικτύων ύδρευσης των οικισμών αυτών.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του έργου NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, που έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στη βιοποικιλότητα.

Το έργο NET METERING χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Ο Δήμος Πρεσπών είναι συντονιστής εταίρος του έργου στο οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, ενώ από την Αλβανία οι συμμετέχοντες εταίροι είναι οι Δήμοι Pustec και Kolonje..
Η τρίτη αφορά την σύνδεση των Φωτοβολταϊκών σταθμών στο Δημαρχείο Πρεσπών μεγέθους 20 και 15 kw ήτοι συνολικού μεγέθους 35kw που αφορούν την κάλυψη αναγκών κατανάλωσης των κτιρίων και φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αντίστοιχα.

Ο σταθμός των 20kw είναι διαστασιολογημένος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας του Δημαρχείου Πρεσπών μετά την ενεργειακή αναβάθμιση στα πλαίσια του έργου «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» με ακρωνύμιο nZECom χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 υπηρετώντας τον ειδικό στόχο 1.3 του προγράμματος για αύξηση της ενεργειακή αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τέλος ο σταθμός των 15kw είναι διαστασιολογημένος κατάλληλα για να καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα πλαίσια του έργου «Ενσωμάτωση Πράσινης Κινητικότητας στις Πόλεις» με ακρωνύμιο «Green-Inter-e-Mobility» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG-IPA CBC GREECE -REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020
Οι δράσεις αυτές ολοκληρώνουν την υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέχρι το 2020 που είχε στόχο την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου. Με βάση τον νέο σχεδιασμό με χρονικό ορίζοντα το 2030 ο Δήμος φιλοδοξεί να έχει αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Σε μια περίοδο που οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στα οικονομικά, μεταξύ άλλων, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Πρεσπών, με τις συμβάσεις αυτές, καθίσταται πλέον αυτοπαραγωγός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου ενώ ταυτόχρονα ελαφραίνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για ύδρευση, θέρμανση και ηλεκτροκίνηση.

TAGGED: Πρέσπες,