Ένταξη του έργου για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας οδικού άξονα Κέλλης – ορίων Ν. Φλώρινας από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Οκτωβρίου, 2023

Ένταξη του έργου για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας οδικού άξονα Κέλλης – ορίων Ν. Φλώρινας από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 έλαβε έγκριση η ένταξη της μελέτης «Παροχή Υπηρεσίας για την αναβάθμιση οδικής ασφάλειας οδικού άξονα Κέλλης – ορίων Ν. Φλώρινας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)», προϋπολογισμού 53.197,25 €,

Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης οδικής υποδομής, καθαρισμό φυτοκάλυψης ερεισμάτων και αποκάλυψή τους για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθαρισμό των πλευρικών χωμάτινων τάφρων στα σημεία που απαιτείται, ώστε να αποκαλυφθούν και να τεκμηριωθεί η ανάγκη παρέμβασης, διαπλάτυνση της οδού σε υφιστάμενα τεχνικά έργα με διαπίστωση επάρκειας παροχέτευσης σε φυσικούς αποδέκτες μέσω χωμάτινων τάφρων με πιθανή προσθήκη σωληνωτών οχετών, σήμανση και ασφάλιση σε όλο το μήκος, έλεγχο  ορατότητας σε διάφορες θέσεις, αποκατάσταση και διεύρυνση πρανών ορυγμάτων και  βελτίωση μηκοτομής

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του παραπάνω έργου είναι η αύξηση της ασφάλειας της οδού για τους διερχόμενους οδηγούς, η διευκόλυνση της κυκλοφορίας και η βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχής, η οποία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τουρισμού και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Τ.Κ. Κέλλης,