Επιδότηση ανεργίας εποχικά εργαζομένων με 50 ένσημα

Επιδότηση ανεργίας εποχικά εργαζομένων με 50 ένσημα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας πληροφορεί ότι στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε
τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, oι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας
του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Pin It

Αφήστε μια απάντηση