Επιστολή Σπάρτακου στον Διοικητή του ΕΦΚΑ

 

Επιστολή έστειλε το σωματείο Σπάρτακος στον Διοικητή του ΕΦΚΑ για την επίλυση δυσλειτουργιών στη χορήγηση δανείων προς τους μισθωτούς της ΔΕΗ

 

αναλυτικά:

 

Κύριε Διοικητά

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δάνειο (άτοκο) από τον ασφαλιστικό τους φορέα βάσει του Νόμου 4491/66 (άρθρο 23).

Μετά την μετοχοποίηση της ΔΕΗ πλέον Α.Ε., οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταφέρθηκαν στον καθολικό διάδοχο, ήτοι στον ΟΑΠ-ΔΕΗ (Νόμος 2773/99).

Με την ενοποίηση των ταμείων το 2008 ενσωματώθηκε ως καθολικός διάδοχος ο ΟΑΠ-ΔΕΗ στο ΤΑΥΤΕΚΩ (με τον Νόμο 3655/08), διατηρώντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Νόμου 4491/66.

Με τον Νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ όπου στο άρθρο 53 ενσωματώνει τις υποχρεώσεις του ΚΑΠ-ΔΕΗ (Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ) απέναντι στους ασφαλισμένους του (Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 53 του Ν.4387/12-06-2016 («Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του Ν.2773/1999 (Α΄286),

όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.3655/2008 (Α΄58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 44 του Ν.3863/2010 (Α΄115), το οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών  σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α.»)

Παρά τις προβλέψεις των Νόμων που πλέον ισχύουν, παρατηρήθηκαν –αρχικώς- σοβαρές δυσλειτουργίες στην τήρηση των προβλεπομένων οι οποίες σε δεύτερο χρόνο ξεπεράστηκαν -κατά έναν μεγάλο βαθμό- μετά από συντονισμένες προσπάθειες ιεραρχίας και συνδικάτων.

Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μία μικρή δυσλειτουργία που παρατηρείται είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση της παραγράφου 5 (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ…… α) Επισκευή κατοικίας. (Περιλαμβάνεται και η αγορά & τοποθέτηση τεντών και η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης καθώς και η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα κ.λ.π.)  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ…  Ι.Αφού έχει πραγματοποιηθεί: Διάτρητη απόδειξη ή απόδειξη ταμειακής μηχανής (πρωτότυπα) στο όνομα του δανειολήπτη.  ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 1.800€ ΙΙ. Αίτηση πριν την εκτέλεση των εργασιών : Αποδεικτικά στοιχεία (διάτρητη απόδειξη ή ταμειακής μηχανής – πρωτότυπα – στο όνομα του ασφαλισμένου με το 1/3 της αιτούμενης δαπάνης να έχει εκτελεστεί με αποδείξεις δαπανών (αγοράς υλικών, αμοιβές τεχνικών κ.λ.π.).ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 1.100€), της απόφασης του Δ.Σ ΤΑΥΤΕΚΩ (υπ αριθ 1134/22.11.2012) όπου παρατηρείται το φαινόμενο να ζητείται προσωποποίηση απόδειξης ταμειακής μηχανής.

Παράλληλα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Νόμου 3842/2010 ΠΟΛ 1135/4.10/2010, διευκρινίζει ότι: οι φορολογούμενοι υποβάλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ με υπεύθυνη δήλωση που αναγράφει: το ονοματεπώνυμο το ΑΦΜ τον αριθμό τον αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.

Επί αυτού έχουμε να αναφέρουμε ότι :

Η συγκεκριμένη αίτηση που καταθέτει ο μισθωτός για λήψη δανείου ενέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, συνεπώς ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Παράλληλα, βάσει του Νόμου 3586/07 άρθρο 16, τα δάνεια επιβαρύνθηκαν με επιτόκιο.

Κύριε Διοικητά

Λόγω:

  • Της αναίτιας, κατά την εκτίμησή μας, καθυστέρησης που παρατηρήθηκε για τα έτη 2016-2017.
  • Της συνεχιζόμενης αδράνειας που επικρατεί αυτή τη στιγμή, με κίνδυνο να χαθούν δάνεια εγκεκριμένα και το κονδύλιο των οποίων υπάρχει διαθέσιμο έως το τέλος του 2018,

ζητάμε την παρέμβασή σας έτσι ώστε να ξεπεραστεί το όποιο ζήτημα ανέκυψε και αφορά στην χορήγηση των δανείων για τους μισθωτούς του ομίλου ΔΕΗ, θεωρώντας ότι μετά την παραπάνω επιχειρηματολογία, υπάρχει κάθε δυνατότητα επίλυσης.

 

 

 

 

Για το Σωματείο Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

                                                     

          Μόσχου Μόσχος                                                                   Μάστορας Αθανάσιος

 

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση