Επιστολή του Δ Εορδαίας στον Περιφερειάρχη με θέμα Αποδυνάµωση Τµήµατος Μεταφορών Εορδαίας

Επιστολή του Δ Εορδαίας στον Περιφερειάρχη με θέμα Αποδυνάµωση Τµήµατος Μεταφορών Εορδαίας


Πληροφορηθήκαµε ότι µε απόφαση σας µετακινούνται τρεις (3) υπάλληλοι του Τµήµατος
Μεταφορών Εορδαίας της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης, σε άλλο Τµήµα
της εν λόγω ∆/νσεως το οποίο εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης.

Θεωρούµε ότι έπειτα από τις προσπάθειες όλων των Περιφερειακών Αρχών (πρώην Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση), σε συνεργασία µε τις ∆ηµοτικές αρχές που θήτευσαν στο ∆ήµο Εορδαίας τα
τελευταία 20 χρόνια, για να χτιστεί και να λειτουργήσει νέο σύγχρονο ∆ιοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
στην Πτολεµαΐδα, µε στόχους την ενδυνάµωση των δηµόσιων υπηρεσιών που υπάρχουν στην
πόλη και κυρίως του Τµήµατος Μεταφορών Εορδαίας, καθώς και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πολιτών της περιοχής, µια τέτοια απόφαση αποδυναµώνει σηµαντικά το εν λόγω εγχείρηµα
καθώς η «αποψίλωση» µιας υπηρεσίας έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόµενης
υπηρεσίας προς τον πολίτη.

Κατόπιν τούτου κύριε Περιφερειάρχη κάνουµε έκκληση για ανάκληση της συγκεκριµένης
απόφασης της οποίας τυχόν εφαρµογή είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην
εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας, γεγονός που θα φέρει
αναστάτωση και δυσαρέσκεια στους µέχρι και σήµερα εξυπηρετούµενους πολίτες της Εορδαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

∆ήµος Εορδαίας
Είµαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε µε θετική διάθεση την έγγραφη έκκλησή µας και βρισκόµαστε
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση