απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2»

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες
Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων  στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις
νέες τεχνολογίες.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
α) Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες (άνω των 18 ετών), που είναι αρχάριοι στην πληροφορική.
β) Περιεχόμενο του προγράμματος
Γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές
Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
Η χρήση κειμενογράφου (Word)
Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών, εφαρμογές.
Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.)
Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ!
γ) Διάρκεια Προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες. Μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά,
απογευματινές ώρες. Τα τμήματα ολοκληρώνονται σε διάστημα 10 εβδομάδων (2,5 μηνών περίπου).
δ) Έναρξη τμημάτων
Τα πρώτα τμήματα θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2010.
ε) Τόπος διεξαγωγής
Τα τμήματα θα γίνονται στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευόμενοι θα ενταχθούν σε τμήμα που θα λειτουργήσει σε κάποιο κοντινό σχολείο της περιοχής τους (εφόσον
υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων από την περιοχή).
στ) Πιστοποίηση
Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
ζ) Αιτήσεις συμμετοχής
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται άμεσα, στα Κ.Ε.Π. ( Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ) του Αμυνταίου  μέχρι και την
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση