Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο ιδιωτών Συνεργατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ1ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να
ενταχθούν στο Μητρώο ιδιωτών Συνεργατών (1Σ) για τις διενεργούμενες στατιστικές
έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 -Απριλίου 2022, να υποβάλουν τη σχετική
ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της Τετάρτης 21
Ιουλίου 2Ο21 μέχρι και την 24η ώρα της Δευτέρας 23 Αυγούστου 2Ο21. Το Μητρώο
αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, Θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον
Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Απρίλιο 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο 1διωτών Συνεργατών έχουν
μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Το έργο του ΙΣ
περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από
επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές
συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα,
ερωτηματολόγια.

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθήσουν το σχετικό υ.ε την έρευνα εκπαιδευτικό μn αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο
γίνεται στην Κεντρική υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και στις κατά τόπους Περιφερειακές
υπηρεσίες Στατιστικής (ΠγΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών,
λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμε\tα και απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
(όπως κάθε φορά ισχύουν), οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς, να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα και να
έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

Στην περίπτωση που λόyοι
ανωτέρας βίας (π.χ., λόγοι διασφάλισης της δημόσιας υγείας κλπ.) επιβάλλουν τον
περιορισμό της φυσικής παρουσίας των ΙΣ σε ερευνώμενες μονάδες, μπορεί η συλλογή
των στοιχείων ερευνών να γίνει με συνεντεύξεις, τηλεφωνικά, κατόπιν σχετικών
οδηγιών της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο Μητρώο 1Σ Σεπτεμβρίου 2021-Απριλίου 2022, ιtcπά τη διαδικασία επιλογής Θα προηγηθούν
επαγγελματίες ερευνητές που ήδη διαθέτουν Δελτίο Παροχής υπηρεσιών (Δπγ) με
δραστηριότητα ερευνητή ή/και επέκταση προύπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του
ερευνητή.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επικείμενης Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, η
οποία Θα διενεργηθεί κατά το έτος 2021 από 23/10/2021-23/11/2021, Θα καταρτιστεί
ειδική εφαρμογή υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι
υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες Θα μπορούν, πέραν των ερευνών που περιλαμβάνονται
στους σχετικούς πίνακες κατωτέρω, να ειtδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή και
στην ανωτέρω Απογραφή.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τις υποχρεώσεις των Απογραφέων ι(αι
το χρόνο απασχόλησής τους Θα περιληφθούν στην υπό έκδοση επιμέρους σχετική
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εξυπακούεται ότι οι Τομεάρχες
της Απογραφής Κτιρίων, αλλά και όσοι δεν επελέγησαν στο Μητρώο Τομεαρχών,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον έχουν τις σχετικές
προϋποθέσεις.

Άνεργοι που Θα εγγραφούν στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον επιλεχθούν να απασχοληθούν ως
Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, Θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ της
περιοχής τους, που είναι ο μόνος αρμόδιος Φορέας, πληροφορίες για τα Θέματα που
σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.

Επισnμαίνεται ότι οι υπάλληλοι τnc ΕΛΣΤΑΤ και οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών,
Νομικών Προσώπων δημόσιου Δικαίου, Νομικών Προσώπων ιδιωτικού Δικαίου,
ελεγχόμενων ή επιχορηγούμενων καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμών
Τοπικήc Αυτοδιοίκnσnc και άλλων δημόσιων Οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση
εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή Θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης,
καθώς και όσοι υπηρετούν τη Θητεία τους στο στρατό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Σε περίπτωση επιλογής του ΙΣ για να
απασχοληθεί σε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ απαγορεύεται, η παράλληλη απασχόληση του σε
δημόσιες υπηρεσίες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα
ιδιωτικού Δικαίου, ελεγχόμενα ή επιχορηγούμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το
Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους δημόσιους Οργανισμούς με
οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή Θα προκύπτει από το περιεχόμενο
της σύμβασης.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, Θα υποβληθούν από τους
ενδιαφερόμενους μόνον nηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την
αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο:
httρs://www.stαtίstίcs.gr/el/stαtίstίcaΙ-ίnterνίewerS), η οποία περιέχει σημαντικές και
επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών, Cπα τηλέφωνα 213135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή
2192 (κcπά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή -κατά προτίμησηnσn- στο e-mαίι:
synergates@statίstίcs.gr
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση