Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λήγει η προθεσμία για ρυθμίσεις οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Ιουνίου, 2023

Λήγει η προθεσμία για ρυθμίσεις οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας. Μέχρι 30 Ιουνίου 2023 μπορούν οι πολίτες να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων, από την υπαγωγή τους
σε αυτές.

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη ρύθμιση των
χρεών προς τον Δήμο Εορδαίας Σύμφωνα με το νόμο 5036/23 (άρθρο 90), με τον οποίο δίνεται
η δυνατότητα στους πολίτες να καταβάλουν τις οφειλές τους προς τους δήμους, πέραν των
υπαρχόντων, μέχρι 12 ή 24 ή 48 δόσεις, και σε 36 ή 72 δόσεις.

Επίσης, είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων του ν.
4611/19 ή 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η/02/2023.
Πιο συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις στις οποίες μπορούν να προχωρήσουν οι δημότες είναι οι εξής:

Α. Ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις (παρ. 1-6 του άρθρου
90) μέχρι την 30/06/2023.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι συνολικές οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, με τις κατωτέρω δόσεις και
επιβαρύνσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή:

α) σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο
δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων
λογαριασμών
β) σε έως και εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο
δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων
λογαριασμών
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι κάτωθι προϋποθέσεις :
α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις
ταμειακές υπηρεσίες των δήμων στις 1-11-2021 και επιπλέον εφόσον είχε υπαχθεί στην ρύθμιση
των εκατό (100) δόσεων να μην την έχει απωλέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα
ρύθμιση.
β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία
μέχρι 3112-2022.
γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επισημαίνεται, ότι επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων, προκειμένου ο οφειλέτης να
ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες
μετά τις 1-2-2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής,
υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση
των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση
καθίσταται σαφές ότι προκειμένου να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση κάποιος οφειλέτης που έχει
λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, μπορεί να ενταχθεί ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τις λοιπές αυτές
οφειλές, με την προϋπόθεση όμως ότι οι εν λόγω οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 1-
2-2023. Αντίθετα, σε εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 90, εάν οι λοιπές αρρύθμιστες οφειλές
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν τις 1-11-2021, ακόμα και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν
υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση
τμηματικής καταβολής (π.χ. τα μισθώματα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 170 του ν.
3463/2006, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 58 του ν. 4483/2017) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται
από άλλους νόμους.

 

Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, του άρθρου 113 του ν.
4611/2019 (Α 73) και αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης, του άρθρου 114
του ίδιου νόμου.
β) Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε
περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α βαθμού, του άρθρου 168 του ν. 4764/2020 (Α 256)
και αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών
προς ΟΤΑ α βαθμού, του άρθρου 169 του ίδιου νόμου.
Επισημαίνουμε ότι με τη φράση «όλα τα ευεργετήματα» της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 90
του ν. 5036/2023, δεν νοούνται τα οριζόμενα προγράμματα δόσεων με τις απαλλαγές κατά
ποσοστό από προσαυξήσεις και πρόστιμα, που επιλέγει ο δικαιούχος των ρυθμίσεων των ως
άνω νόμων

Β. Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020
Με τις διατάξεις των παρ. 7-10 του άρθρου 90 του ν. 5036/2023 ρυθμίζεται η επανένταξη στις
ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 110-117 του Ν.4611/2019 και των άρθρων 165  -172 του
Ν.4764/2020 που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, μπορούν
να αναβιώσουν, δηλαδή, οι οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν για την υπολειπόμενη οφειλή
και για τον  εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης , κατόπιν υποβολής αίτησης
επανένταξής τους σε αυτή.

Να τονίσουμε επίσης ότι η εν λόγω εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο site του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.ypes.gr/Εγκύκλιοι)

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο έως και την Παρασκευή 30/06/2023 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας.
(Τηλ. Πληροφοριών : 2463350160-2463350118).

TAGGED: Δήμος Εορδαίας,