Μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στο δήμο Πρεσπών

Μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στο δήμο Πρεσπών

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο Δήμος Πρεσπών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την  καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πρεσπών .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prespa@otenet.gr με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού  μηνύματος «αίτηση για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου»

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΤΡΕΊΣ (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η  ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 25/08/2020 και λήγει την Πέμπτη 27-08-2020.

προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στο δήμο Πρεσπών

Pin It

Αφήστε μια απάντηση