Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου λόγω αργίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θ Ε Μ Α : « Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου λόγω αργίας. ».

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ A M Y N T A I O Y

Έχοντας υπ’ όψη :

 Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ης Ιουνίου 1971.
 Άρθρο 30 Ν. 4497/2017 Ωράριο λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος. « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μιας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με την σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου Δήμου ».

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
 Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 Το γεγονός ότι η αργία της Δεύτερης ημέρας του Πάσχα ( 03-05-2021 ) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
 Η με αριθμό 6 / 2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017.

 Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».
 Την με αριθμό 66/26-04-2021 ΑΔΑ: 61ΠΣΩΨΛ-ΓΜΥ Απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου περί « 3η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID -19 ».

 Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 26380/2021 (Φ.Ε.Κ. 1682 τεύχος Β΄ /24-04-2021) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 26.04-2021 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 03.05.2021 και ώρα 06:00 » ( Β΄843 ).
 Την υπ΄ αριθμ. 783/38/12-01-2021 ΑΔΑ: ΨΘ08ΩΨΛ-ΞΥΟ Απόφαση Δημάρχου : « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 Τις ανάγκες της αγοράς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ( 03-05-2021 ), θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 01/05/2021 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών πέντε ( 5 ) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

2. Να έχουν υποχρεωτική μάσκα και γάντια για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / κοινό ), την χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό, να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.

3. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.

4. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

5. Να τηρούν το ωράριο λειτουργίας 07:30 – 14:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 και τροποποιήσεις αυτού « Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Αμυνταίου ».
6. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση