Μεταπτυχιακό στις Δημόσιες Σχέσεις και το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες

tei-master of artsΜεταπτυχιακό στις Δημόσιες Σχέσεις και το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Π.Μ.Σ) µε θέµα: «∆ηµόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ µε Νέες Τεχνολογίες»
«Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies»
Τα Τµήµατα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και ∆ιεθνούς Εµπορίου του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ηµόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ µε Νέες Τεχνολογίες»
«Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies” µε έναρξη το Εαρινό Εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017. Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, είτε µε συστηµένη επιστολή µέσω ταχυδροµείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραµµατεία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «∆ηµόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ µε Νέες Τεχνολογίες» ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ 52100,
Καστοριά.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: http://kastoria.teiwm.gr/prmarketingmaster/ ή να επικοινωνήσετε µε: τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακού κο ∆ώρο Γεώργιο τηλ: 24670
87265, Καθ. Γεώργιο Λάππα τηλ: 24670 87196, Καθ.Ασπασία Βλάχβεη τηλ : 6944993874.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση