Οι πωλητες στην λαϊκή αγορά Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών προϊόντων – βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 20-01-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 2. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 3. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 4. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 89 τεύχος Β΄ 16/01/2021)
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 7. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 20/01/2021.

 

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στηνπαράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 20/01/2021.

3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς..

4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .

5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α46 20/1/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α31 20/1/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 20/1/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ11 20/1/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α29 20/1/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ14 20/1/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ18 20/1/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Δ45 20/1/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ52 20/1/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Δ36 20/1/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ37 20/1/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Γ21 20/1/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ Β2 20/1/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α35 20/1/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ E26 20/1/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Δ56 20/1/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 20/1/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ21 20/1/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ44 20/1/2021
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ B30 20/1/2021
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α16 20/1/2021
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α45 20/1/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α42 20/1/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ29 20/1/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ6 20/1/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β34 20/1/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α10 20/1/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Δ9 20/1/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ10 20/1/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ17 20/1/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ Β1 20/1/2021
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ11 20/1/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ    
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ16 20/1/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α38 20/1/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α27 20/1/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ A40 20/1/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ    
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ53 20/1/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ28 20/1/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A34 20/1/2020
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ A36 20/1/2020
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ A25 20/1/2020
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ A38 20/1/2020
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ A29 20/1/2020
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ    
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A31 20/1/2020
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ A13 20/1/2020
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A4 20/1/2020
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ A43 20/1/2020
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A46 20/1/2020
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A45 20/1/2020
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A42 20/1/2020
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A15 20/1/2020
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ A14 20/1/2020
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ A44 20/1/2020
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ A37 20/1/2020
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A8 20/1/2020
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A17 20/1/2020
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A32 20/1/2020
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A33 20/1/2020
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ A11 20/1/2020
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ A40 20/1/2020
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A21 20/1/2020
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ A6 20/1/2020
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A12 20/1/2020
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A30 20/1/2020
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A35 20/1/2020
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ A18 20/1/2020
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A20 20/1/2020
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ A23 20/1/2020
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A41 20/1/2020
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ A26 20/1/2020
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ A39 20/1/2020
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ A24 20/1/2020
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ A27 20/1/2020

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε23 20/1/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 20/1/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Ε29 20/1/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α19 20/1/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε37 20/1/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Ε31 20/1/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A33 20/1/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ    
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε40 20/1/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B32 20/1/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α22 20/1/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Ε34 20/1/2021

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A7 20/1/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A19 20/1/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ A22 20/1/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
7 STOJANOVSKA FANCHE A10 20/1/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ A16 20/1/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A28 20/1/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A9 20/1/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
14 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 20/1/2021
15 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
16 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
17 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση