Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Ιανουαρίου, 2023

Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Φλώρινας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γιαννάκης όρισε για τον Δήμο Φλώρινας τους παρακάτω επτά (7) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από την 13η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

 1. Την κα Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών εκτός των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την με αριθ. 527/2020 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας.
 • Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Η υπογραφή των πρωτογενών αιτημάτων καθώς και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Η υπογραφή των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου.

 

 1. Τον κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Νικόλαο Γρηγοριάδη του Δημητρίου.

 

 1. Τον κo Ευάγγελο Μητσκόπουλο του Ιωάννη, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. , της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου.

 

 1. Τον κο Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής :
 • Του Τομέα φυτικής παραγωγής.
 • Των εδαφίων 1 έως 6 και 8 έως 14 του Τομέα ζωϊκής Παραγωγής.
 • Του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 • Των εδαφίων 1 έως 4 , 6 και 10 της Συντήρησης Πρασίνου.
 • Του Τμήματος Αλιείας.
 • Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.
 • Η τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου.

 

 1. Τον κο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής :
 • Του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας των εδαφίων 1 έως 6, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 • Του τομέα ζωικής παραγωγής, της παρ. 7 του άρθρου 11 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Εποπτεία-Διαχείριση ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου.

 

 1. Την κα Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη του Γεωργίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου.

 

 1. Τον κo Νικόλαο Γρηγοριάδη του Δημητρίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής :
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Οι κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου.

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κoς Βασίλειος Χατζητιμοθέου.

TAGGED: Φλώρινα,